Opłaty

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Opłata za wywóz odpadów obowiązuje wszystkie osoby mieszkające na terenie miasta Józefowa (również te osoby, które nie są zameldowane).

Na terenie miasta Józefowa opłata za gospodarowanie odpadami jest obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Wysokość stawki od 1 stycznia 2016 roku:

  • 13 zł / mieszkańca / miesiąc - za worki z odpadami segregowanymi i pojemnik z pozostałymi odpadami zmieszanymi,
  • 25 zł / mieszkańca / miesiąc - za odpady wyłącznie zmieszane (mieszkańcy nie wystawiają worków z odpadami segregowanymi).

Przykład:

Czteroosobowa rodzina zamieszkująca jedną nieruchomość i prowadząca razem gospodarstwo domowe, która będzie segregować odpady zapłaci – 52 złote miesięcznie, a ta która nie zdecyduje się na to – 100 złotych.

Termin:

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania do 10-go dnia każdego miesiąca (z wyjątek: 20 grudzień) następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

Przykład:

Termin opłaty za styczeń 2016 roku mija 10 lutego 2016 roku.

Można dokonywać wpłat z góry za kilka miesięcy.

 

Sposób:


Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto bankowe przelewem lub gotówką (np. banku lub na poczcie). Możliwe jest także dokonanie wpłaty w kasie banku posiadającego siedzibę w Urzędzie Miasta Józefowa.

Dni i godziny otwarcia Kasy Urzędu:

poniedziałek 9:30 – 17:00
wtorek 8:30 – 16:00
środa 8:30 – 16:00
czwartek 8:30 – 16:00
piątek 8:30 – 16:00

przerwa – 11:00 – 11:15

Przykład:

Nazwa odbiorcy: Miasto Józefów, ul. kard. Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów
Tytuł płatności: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc ....................

 

PŁAĆ TERMINOWO!

Opłata opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi nie wpłacona w terminie staje się zaległością i skutkować będzie między innymi:

1)      naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych,

2)      podjęciem działań windykacyjnych i naliczeniem kosztów upomnień,

3)      skierowaniem tytułów wykonawczych do prowadzenia egzekucji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1201 z późn. zm.)                                   naliczeniem kosztów egzekucyjnych.

 

Ponadto uporczywe niewpłacanie opłaty w terminie stanowi wykroczenie skarbowe i jest zagrożone karą grzywny – stosownie do art. 57 Kodeksu karno skarbowego ( tekst jednolity: Dz. U z 2016 r., poz. 2137 z późn. zm.)