Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Usuwanie drzew bez zezwolenia nie takie proste
2 stycznia 2017

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody, które wyłączają z obowiązku uzyskania zezwolenia drzewa lub krzewy rosnące na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

 

Warto pamiętać o tym, że spełnione muszą być dwie przesłanki łącznie:

  • działka musi być własnością osoby fizycznej (lub współwłasnością osób fizycznych); 
  • cel usunięcia nie może być związany z działalnością gospodarczą .

Przykładem, kiedy cel jest związany z działalnością gospodarczą jest sytuacja , gdy na działce znajduje się lub jest planowany  pawilon handlowy, budynek usługowy lub zakład produkcyjny. Wówczas usunięcie drzewa nie może zostać zakwalifikowane jako niezwiązane z działalnością gospodarczą i wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

Trzeba jednak pamiętać, że właściciele nieruchomości muszą również stosować się do innych ograniczeń  wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Nic się nie zmienia w zakresie usuwania drzew z terenów leśnych – nadal drzewa można usuwać z zachowaniem zasad określonych w uproszczonym planie urządzania lasu a po ich wycięciu zgłosić się do Nadleśnictwa w celu ocechowania pozyskanego drewna i uzyskania świadectwa legalności jego pochodzenia.

W zakresie do obszarów objętych ochroną również obowiązują ograniczenia. Na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązuje zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych

W rezerwatach (w tym rezerwat Świder) obowiązuje zakaz  pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów.

Ponadto ograniczenia obowiązują na obszarach Natura 2000 –  w Józefowie mamy obszar ochrony ptaków oraz ochrony siedlisk. Na obszarach tych zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000.

W przypadku konieczności naruszenia tego zakazów obowiązujących w rezerwatach lub w obszarze Natura 2000 należy uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska Warszawie.

Ponadto obowiązuje ochrona gatunkowa  roślin, zwierząt i grzybów. W stosunku do większości gatunków obowiązują zakazy dotyczące ich niszczenia. Ponadto zabronione jest niszczenie gniazd ptaków objętych ochroną (większość gatunków ptaków dziko występujących w Polsce objęta jest ochroną gatunkową).

Złamanie zakazów wynikających z ustawy o ochronie przyrody podlega sankcjom karnym – karze aresztu lub grzywny.