Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
UWAGA! 20 kwietnia mija termin na składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola. Rekrutacja do przedszkoli - kompendium
18 kwietnia 2017

Trwa rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych. Przeczytaj o zasadach, kryteriach oraz punktacji.

 

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I  KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W JÓZEFOWIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

  • Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

 

W postępowaniu rekrutacyjnym  biorą udział dzieci:

1.    będące mieszkańcami Józefowa,

2.    urodzone w latach 2011 – 2014.

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  chcący kontynuować edukację w kolejnym roku, składają w tej placówcedeklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (wzór deklaracji można pobrać w przedszkolu lub szkole).

 

UWAGA

Jeżeli rodzice dziecka dotychczas uczęszczającego do przedszkola, oddziału przedszkolnego nie złożą stosownej deklaracji w wyznaczonym terminie, wówczas dziecko objęte będzie procedurą rekrutacyjną obowiązującą na rok szkolny 2017/2018 i muszą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola, niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

 

Rekrutacja odbędzie się do:

  • przedszkoli publicznych w Józefowie, tj.:

1.    Miejskiego Przedszkola Nr 1, przy ul. Kossaka 14;

2.    Miejskiego Przedszkola Nr 2, przy ul. Sosnowej 17;

3.    Przedszkola „Babyland”, przy ul. Bema 43a;

4.    Przedszkola „Dębowe Ludki”, przy ul. Jasnej 6;

5.    Przedszkola „Willa Jakubówka”, przy ul. Leśnej 19.

 

  • oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1.    Szkole Podstawowej Nr 1 im.  Olofa Palmego , ul. Mickiewicza 11;

2.    Szkole Podstawowej Nr 2 im. Romualda Traugutta, u. Graniczna 26.

 

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,  muszą złożyć w terminie od 5.04 do 20.04.2017 r. do godziny 15.00 wypełniony i podpisany przez oboje rodziców/prawnych opiekunów wniosek (jeśli dotyczy).Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym (wzór wniosku można pobrać
w wybranym przedszkolu, szkole).

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają kopie lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie wybranych kryteriów:

 

1. ustawowych:

1)     oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

2)     orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu
na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3)      prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu, oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

4)     dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

  • Dokumenty, o których mowa w pkt 2-4 należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub
    w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.
  • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
    o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

2.    dodatkowych, określonych przez organ prowadzący:

1)    kopię pierwszej strony rocznego zeznania podatkowego PIT za poprzedni rok podatkowy potwierdzoną przez właściwy Urząd Skarbowy lub potwierdzoną elektronicznie;

2)     oświadczenie o: aktualnym zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej; prowadzeniu działalności gospodarczej oraz o fakcie studiowania na dziennych studiach stacjonarnych (z podaniem szczegółowych danych teleadresowych);

3)     kserokopię postanowienia sądu o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub kserokopię decyzji administracyjnej o objęciu rodziny wsparciem asystenta rodziny.

 

 

 

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018
do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przyjmowani są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność złożenia wniosku nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 

 

Kryteria rekrutacyjne

 

Kryteria ustawowe:

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnegobrane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

- wielodzietność rodziny kandydata;

- niepełnosprawność kandydata;

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

-niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 100 punktów.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący  w uchwale Rady Miasta Józefowa
Nr 276/VII/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Józefów:

 

Kryteria według liczby punktów

Wartość kryterium
w punktach

1.

Dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) mieszkają
w Józefowie i rozliczają podatek dochodowy na rzecz Miasta Józefowa.

60 (w przypadku rozliczania podatku przez obydwoje rodziców -opiekunów prawnych)

30 (w przypadku rozliczania podatku przez jednego z rodziców – opiekuna prawnego)

2.

Dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) są zatrudnieni: na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzą działalność gospodarczą lub są studentami dziennych studiów stacjonarnych.

30

3.

Dziecko, którego rodzeństwo będzie w bieżącym roku szkolnym kontynuowało edukację przedszkolną w danym przedszkolu.

20

4.

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

10

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania:

120

 

 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danego przedszkola, szkoły.

 

 

 Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna:

 

1.     18 maja br. do godz.15.00podaje do publicznej wiadomości  listę uszeregowaną alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do dalszej części procesu rekrutacji,

2.    do 22maja br. do godz.15.00 – rodzice/prawni opiekunowie składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia,

3.    do 25maja br. do godz. 15.00komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości uszeregowane alfabetycznie listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku
. Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Listy umieszczone zostaną w siedzibie poszczególnych przedszkoli, szkół.

 

Postępowanie uzupełniające:

1.    od 16 do 17 sierpnia br. do godz.15.00 składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym,

2.    od 18 do 21 sierpnia br. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych przez uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym,

3.    22 sierpnia br. do godz.15.00komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do dalszej części procesu rekrutacji,

4.    do 25 sierpnia br. do godz.15.00– rodzice/prawni opiekunowie składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego
w postaci pisemnego oświadczenia,

5.    do 28 sierpnia br.do godz.15.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości uszeregowane alfabetycznie listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku
. Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Listy umieszczone zostaną w siedzibie poszczególnych przedszkoli, szkół.

 

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

 

1.    Wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa powyżej. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.    Wnieść do dyrektora przedszkola, szkoły, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola, szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się definicje:

1. Zamieszkanie:

a) zameldowanie stałe,

b) zameldowanie czasowe,

c) zamieszkanie potwierdzone stosownymi dokumentami np. pierwszą stroną rocznego zeznania podatkowego PIT (z potwierdzeniem jego złożenia w US za poprzedni rok podatkowy). Jeżeli zeznanie podatkowe zostało złożone drogą elektroniczną lub pocztą należy załączyć również potwierdzenie nadania.

 

2. Wielodzietność rodziny kandydata – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

3. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

II.Zapisy do klas I publicznych szkół podstawowych:

 

Zapisy odbędą się w terminie  5.04-20.04.2017 r., a postępowanie uzupełniające
16.08-28.08.2017 r.

 

Przyjmowanie/rekrutacja odbędzie się do szkół publicznych w Józefowie, tj.:

1.    Szkoły Podstawowej Nr 1 im.  Olofa Palmego , ul. Mickiewicza 11;

2.    Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Romualda Traugutta, u. Graniczna 26;

3.    Szkoły Podstawowowej Nr 3, ul. Leśna 39.

 

Przyjmowanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej obwodowej, przyjmuje się dzieci i młodzież na podstawie zgłoszenia rodziców, które zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;

3) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata - o ile je posiadają

 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do klasy I szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka,  muszą złożyć w terminie od 5.04 do 20.04.2017 r. do godziny 15.00 wypełnione i podpisane przez oboje rodziców/prawnych opiekunów zgłoszenie (jeśli dotyczy).Podpisy złożone w zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym (wzór zgłoszenia można pobrać w szkole obwodowej). Do zgłoszenia, rodzice/prawni opiekunowie muszą dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do I klasy szkoły podstawowej, poza obwodem której mieszka,  muszą złożyć w terminie od 5.04 do 20.04.2017 r. do godziny 15.00 wypełniony i podpisany przez oboje rodziców/prawnych opiekunów wniosek (jeśli dotyczy).Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym (wzór wniosku można pobrać w wybranym przedszkolu, szkole obwodowej). Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają oświadczenia potwierdzające spełnienie wybranych kryteriów określonych przez organ prowadzący szkołę w uchwale Rady Miasta Józefowa
Nr 275/VII/2017 z 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych  prowadzonych przez Miasto Józefów:

 

Kryterium

Liczba punktów

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

Dziecko zamieszkuje na terenie Miasta Józefowa

50 punktów

Oświadczenie rodzica

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do danej szkoły podstawowej

20 punktów

Spełnienie kryterium stwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji szkoły

Ubieganie się o przyjęcie kandydata do szkoły

zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania ucznia.

10 punktów

Oświadczenie rodzica

 

 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danej szkoły. Zadania  i uprawnienia komisji rekrutacyjnej

 

 Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna:

 

1. 18 maja br. do godz.15.00 podaje do publicznej wiadomości listę uszeregowaną
      alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
       niezakwalifikowanych do dalszej części procesu rekrutacji,

2.  do 22maja br. do godz.15.00  – rodzice/prawni opiekunowie składają potwierdzenie
     woli przyjęcia dziecka
do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia,

3.    do 25maja br. do godz. 15.00komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości uszeregowane alfabetycznie listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku
. Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Listy umieszczone zostaną w siedzibie poszczególnych szkół.

 

Postępowanie uzupełniające:

1.    od 16 do 17 sierpnia br. do godz.15.00 składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

2.    od 18 do 21 sierpnia br. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych przez uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

3.    22 sierpnia br. do godz.15.00komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do dalszej części procesu rekrutacji,

4.    do 25 sierpnia br. do godz.15.00– rodzice/prawni opiekunowie składają potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia,

5.    do 28 sierpnia br.do godz.15.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości uszeregowane alfabetycznie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku. Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Listy umieszczone zostaną w siedzibie poszczególnych  szkół.

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą wnioskować
o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do szkoły, wnieść odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w sposób określony w punkcie I Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych.