Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Budżet Miasta Józefowa na 2018 rok uchwalony - zobacz na co go wydamy
7 grudnia 2017

7 grudnia 2017 roku na sesji Rady Miasta Józefowa przegłosowano uchwałę budżetową na przyszły rok. Zobacz jak kształtować się będą wydatki i przychody.

Za uchwałą zagłosowało 10 radnych. 5 - wstrzymało się od głosu. 

- To największy budżet inwestycyjny w historii Józefowa. W imieniu swoim i pracowników Urzędu Miasta deklaruję, że zrobimy wszystko co w naaszej mocy, aby wzorowo wszystko zostało zrealizowane - mówił burmistrz Stanisław Kruszewski, dziękując radnym po głosowaniu.

Sesji przysłuchiwał się gość specjalny Jerzy Stępień, wybitny prawnik, były prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz współtwórca reformy samorządowej.  Towarzyszyli mu dwaj studenci prawa z Uczelni Łazarskiego.

Jerzy Stępień podziękował za możliwość pokazania studentom stanowienia prawa w praktyce. Wspomniał także o związku z Józefowem, gdy pracował jako prawnik w Urzędzie.

- Od 1993 roku bywałem na sesjach rady miasta, i to jeszcze w siedzibie starego kina. Bardzo miło wspominam te trzy lata - mówił Stępień. 

W ocenie gościa Józefów jest świetnym przykładem na to, że reforma okazała się sukcesem.

- Trzeba bronić samorządu terytorialnego, bo one zmieniają Polskę - mówił odbierając od władz miasta syboliczny budżet na 2018 rok.

 

Plany budżetowe na 2018 rok

 

 • dochody w wysokości   132 517 476 zł
 • wydatki w wysokości    161 897 476 zł
 • przychody w wysokości  33 330 000 zł
 • rozchody w wysokości      3 950 000 zł
 

 

WYDATKI BIEŻĄCE

90 120 000

WYDATKI MAJĄTKOWE

71 777 476

WYDATKI OGÓŁEM

161 897 476

 

 

 

 

 

 

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

 

 

Źródło pochodzenia dochodów

Planowane dochody na 2018 r.

% udział w dochodach ogółem

Podatek dochodowy od osób fizycznych  (PIT)

43 846 958

33,09

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

650 000

0,49

RAZEM UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

44 496 958

33,58

 

WYDATKI BIEŻĄCE

W ramach wydatków bieżących kwotę 90 120 000 zł planujemy przeznaczyć na:

Rodzaj wydatku bieżącego

Planowane wydatki na 2018 r.

% udział w wydatkach ogółem

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

34 708 768

21,44

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

8 834 900

5,46

UTRZYMANIE DRÓG, KOMUNIKACJA

3 512 500

2,17

ADMI NISTRACJA PUBLICZNA

10 418 072

6,43

KULTURA, OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO I KULTURA FIZYCZNA

4 658 200

2,88

POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

2 732 198

1,69

RODZINA

18 525 821

11,44

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

1 374 590

0,85

GOSPODARKA MIESZKANIOWA, NIERUCHOMOŚCI, PLANY

3 338 190

2,06

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

707 475

0,43

REZERWY

1 280 000

0,79

POZOSTAŁE WYDATKI

29 286

0,02

RAZEM

90 120 000

55,66

 

 

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na zadania majątkowe przewidziano kwotę 71 777 476 zł, co stanowi 44,34 % wydatków ogółem.

 

Rodzaj wydatku majątkowego

Planowane wydatki na 2018 r.

% udział w wydatkach ogółem

BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG

5 746 806

3,56

ZAKUP GRUNTÓW NA POTRZEBY INWESTYCYJNE

2 000 000

1,24

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

3 641 270

2,25

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

200 000

0,12

INWESTYCJE OŚWIATOWE

555 500

0,34

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ

990 000

0,61

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA

1 080 000

0,67

INWESTYCJE W OCHRONĘ ŚRODOWISKA

53 338 171

32,94

INWSTYCJE W KULTURĘ

2 852 729

1,76

INWESTYCJE W KULTURĘ FIZYCZNĄ

1 053 000

0,65

REZERWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

320 000

0,20

RAZEM

71 777 476

44,34

 

 

 

Nazwa zadania

Poniesione nakłady

Plan na 2018 r.

z tego finansowane

     

dochodami ze sprzedaży mienia

 • Transport i łączność

158 483

5 746 806

1 115 000

·         Rozwój sieci parkingów P+R w Józefowie na terenie WOF w ramach ZIT

139

10 000

 

·         Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie jezdni, chodnika i ścieżki w ul. Szerokiej (Wawerska - P. Skargi)- Etap I

18 450

5 000

 

·         Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w ul. Wawerskiej w Józefowie polegająca na budowie chodnika po stronie zachodniej

36 000

114 000

 

·         Budowa chodnika w ul. Powstańców W-wy (od ul. Świderskiej do ul. 3 Maja )

4 475

180 000

 

·         Przebudowa pasa drogowego ul. Małej (od ul. Wawerskiej do ul. Samorządowej)

2 000

140 000

 

·         Przebudowa pasa drogowego ul. Grottgera (od ul. Dobrej do ul. Sobieskiego)

2 500

260 000

 

·         Przebudowa pasa drogowego ul. Nałkowskiej (od ul. Asnyka do ul. Sadowej)

2 500

220 000

 

·         Przebudowa pasa drogowego ul.  Wańkowicza (od ul. Żeromskiego do ul. Głównej)

2 500

340 000

 

·         Przebudowa pasa drogowego ul. Armii Krajowej (od ul. Wawerskiej do ul. Samorządowej)

2 000

160 000

 

·         Przebudowa pasa drogowego ul. Sienkiewicza (od ul. Wyszyńskiego do ul. Ogrodowej)

5 796

130 000

 

·         Przebudowa pasa drogowego ul. Polnej (od ul. Wawerskiej do ul. Przybosia)

10 000

450 000

 

·         Przebudowa pasa drogowego ul. Staszica (od ul. Polnej do ul. Zielonej)

2 000

220 000

 

·         Przebudowa pasa drogowego ul. Matejki (od ul. Kasztanowej do ul. Bukowej)

1 789

250 000

 

·         Przebudowa pasa drogowego ul. Rejtana (od ul. Brucknera do ul. 11 Listopada)

5 734

400 000

 

·         Przebudowa pasa drogowego ul. Wilsona (od ul. Kasprowicza do ul. Alei Róż)

 

160 000

155 000

·         Przebudowa pasa drogowego ( łącznik  od ul. Leśnej  do ul. Długiej)

 

100 000

95 000

·         Utwardzenie płytami betonowymi ul. Olszowej (od ul. Wiązowskiej do rzeki Świder)

 

100 000

100 000

·         Utwardzenie płytami betonowymi ul. Wilgi (od ul. Reymonta do osiedla TBS)

 

90 000

90 000

·         Przebudowa chodnika w ul. Westerplatte (od ul. Piłsudskiego do ul. 3 Maja )

 

230 000

225 000

·         Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Polnej (od ul. Świderskiej do ul. 3 Maja)

 

210 000

210 000

·         Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Świderskiej (od ul. Sosnowej do ul.Powstańców W-wy)

 

240 000

240 000

·         Przebudowa pasa drogowego ul. Bartosza (od ul. Dobrej do ul. Sobieskiego)

2 500

190 000

 

·         Przebudowa pasa drogowego ul. Ejsmonda (od ul. Polnej do ul. Bema)

5 000

500 000

 

·         Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Nadwiślańskiej z ul. Kard. Wyszyńskiego

31 000

69 000

 

·         Przebudowa pasa drogowego ul. Złotej Jesieni ( od ul. Konopnickiej do ul. Sadowej )

4 100

503 806

 

·         Przebudowa pasa drogowego ul. Rodziewiczówny ( od ul. Kościuszki do ul. Brzozowej )

20 000

240 000

 

·         Przebudowa pasa drogowego ul. Orzeszkowej ( od ul. Wawerskiej do ul. Kościuszki )

0

120 000

 

·         Przebudowa pasa drogowego polegająca na przebudowie jezdni ul. Cichej (od 3 Maja do ul. Zawiszy) - dokumentacja projektowa

 

50 000

 

·         Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Polnej ( od ul. Wawerskiej do ul. Bema )

 

50 000

 

·         Projekt wykonania nawierzchni ul. Orlej (łącznik Orla - Papuzia)

 

15 000

 

 • Gospodarka mieszkaniowa

1 320 989

5 641 270

1 320 000

·         Wykupy gruntów

0

2 000 000

1 320 000

·         Projekt i budowa budynku socjalnego przy ul. Wiązowskiej

1 301 989

3 360 270

 

·         Budowa domu jednorodzinnego przy ul. 3 Maja 130A w celu zamiany nieruchomości przy ul. Leśnej 37 z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły w Józefowie

19 000

281 000

 

 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0

200 000

200 000

·         Zakup średniego samochodu ratowniczego-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Świdry Małe

0

200 000

200 000

 • Różne rozliczenia

0

320 000

0

·         Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

0

320 000

 

 • Oświata i wychowanie

6 888

555 500

0

·         Termomodernizacja budynków SP Nr 2 przy ul. Sienkiewicza 2

6 888

530 000

 

·         Zakup maszyny szorującej dla S P Nr 3

0

12 000

 

·         Zakup pieca i kuchennego blatu do stołówki szkolnej S P Nr 2

0

13 500

 

 • Pomoc społeczna

119 508

990 000

0

·         "Modernizacja, adaptacja i wyposażenie budynku przy ul.Kard. Wyszyńskiego 11 w Józefowie na potrzeby Domu Seniora"

119 508

990 000

 

 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 344 865

54 418 171

875 000

·         Integracja i rozwój gospodarki wodno - ściekowej w Józefowie

2 390 730

23 112 832

 

·         Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa

1 509 920

810 000

 

·         Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkingowej oraz w ul. Bez nazwy/za Parkingową i sieci wodociągowej w ul. Bez nazwy/za Parkingową oraz w ul. Jarosławskiej (Parkingowa-bez nazwy)

110 398

485 446

 

·         Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

0

250 000

 

·         Zakup wyposażenia do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

0

40 000

 

·         Zakup maszyny wielofunkcyjnej z osprzętem dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie

0

75 000

75 000

·         Zakup posypywarki wałkowej samozaładowczej dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie

0

20 000

20 000

·         Zakup ciągnika kompaktowego z osprzętem dla Zakładu Oczyszczania w Józefowie

0

195 000

195 000

·         "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT

75 332

1 500 000

 

·         "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT

12 000

4 833 311

 

·         "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT

3 000

3 646 689

 

·         "Wybierzmy rower - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT - Etap II

68 120

1 258 417

 

·         Dotacje celowe dla Partnerów Projektu "Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF" - Rozwój sieci dróg rowerowych w Józefowie na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach ZIT

120 685

16 517 476

 

·         Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie      ( Bogatki, Borsucza, Godebskiego, Gryczana, Kampingowa, Ks. Malinowskiego, Liściasta, Matejki, Mieni, Nowa, Polna, Rakietowa, Rejtana, Rolnicza, Samorządowa, Wąska, Werbeny, Ziarnista, Bez nazwy-od Ks. Malinowskiego do Rakietowej))

44 000

755 000

 

·         Budowa oświetlenia w ul. Okrzei

3 300

20 000

 

·         Budowa oświetlenia w ul. Rejtana (od ul. 11 Listopada w kierunku Warszawy)

7 380

90 000

 

·         Budowa oświetlenia w ul. Bez Nazwy 25/30 obr. 10 (od ul. Granicznej za składem budowlanym)

 

110 000

105 000

·         Budowa oświetlenia w ul. Bez Nazwy prostopadła go ul. Ekologicznej 32 a, b, c

 

35 000

30 000

·         Budowa oświetlenia w ul. Żytniej

 

40 000

35 000

·         Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Piłsudskiego przy ul. Polnej

 

30 000

 

·         Dotacje celowe na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

0

44 000

 

·         Budowa energooszczędnych obiektów użyteczności publicznej w Józefowie: ZOM, PSZOK, OSP

0

550 000

415 000

 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

78 940

2 852 729

60 000

·         "Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki"

78 940

2 710 862

 

·         Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego na terenie skweru przy ul. Piłsudskiego

0

81 867

 

·         Dotacja celowa dla MOK na modernizację sceny

0

60 000

60 000

 • Kultura fizyczna i sport

50 512

1 053 000

330 000

·         Dotacja dla ICSiR na zakup serwera

0

27 000

 

·         Dotacja dla ICSiR na wykonanie przyłącza elektrycznego (hala sportowa)

0

10 000

 

·         Dotacja dla ICSiR na dofinansowanie zakupu toru przeszkód Wibit na basen

0

10 000

 

·         Budowa boiska na terenach sportowo rekreacyjnych przy ul. Dolnej

14 000

86 000

 

·         Modernizacja placów zabaw przy ul. 3 Maja i przy ul. Wroniej

8 549

250 000

 

·         Doposażenie placu zabaw przy ul. Asnyka

0

50 000

50 000

·         Doposażenie placu zabaw przy ul. Godebskiego

0

50 000

50 000

·         Projekt i budowa przyłącza gazu do budynku na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej

18 000

70 000

 

·         Zagospodarowanie terenu przy ul. Leśnej róg Ślusarskiego

0

100 000

90 000

·         Zaprojektowanie i budowa tężni na terenie miasta Józefowa

0

150 000

140 000

·         Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenów nad rzeką Świder "Przywróć Świder Mieszkańcom"

0

50 000

 

·         Budowa placu do ćwiczeń kalisteniki na terenach sportowo-rekracyjnych przy ul. Dolnej i budowa placu do ćwiczeń kalisteniki i parkour przy ul. Asnyka wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu

9 963

200 000

 

RAZEM, w tym:

6 080 185

71 777 476