Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Czekamy na zgłoszenia kandydatów
4 stycznia 2018

Burmistrz Miasta Józefowa zaprasza kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE

z dnia 3 stycznia 2018 r.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz zarządzenia Burmistrza Miasta Józefowa nr 160/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: upowszechniania tradycji, historii, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w różnych dziedzinach i formach artystycznych; opieki i pielęgnacji ludzi chorych, samotnych, starszych oraz niepełnosprawnych świadczonej w domach tych osób z terenu Miasta Józefowa; zapewnienia opieki nad dziećmi i młodzieżą z terenu Miasta Józefowa ze szczególnym uwzględnieniem rodzin ubogich, niezaradnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną; upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz osób z niepełnosprawnością, w tym organizowanie imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych; ratownictwa i ochrony ludności w 2018 r.

 

Burmistrz Miasta Józefowa zaprasza kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r. w zakresie: upowszechniania tradycji, historii, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w różnych dziedzinach i formach artystycznych; opieki i pielęgnacji ludzi chorych, samotnych, starszych oraz niepełnosprawnych świadczonej w domach tych osób z terenu Miasta Józefowa; zapewnienia opieki nad dziećmi i młodzieżą z terenu Miasta Józefowa ze szczególnym uwzględnieniem rodzin ubogich, niezaradnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną; upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz osób z niepełnosprawnością, w tym organizowanie imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych; ratownictwa i ochrony ludności.

 

I. Informacje ogólne:

1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (działające na terenie Miasta Józefów), którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w 2018 r.

2. W wyniku zgłoszeń zostaną utworzone listy kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

3. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

II. Wymagania stawiane kandydatom.

W skład komisji konkursowych wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie1, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1 Reprezentacja oznacza członkostwo we władzach organizacji i musi być zgodna z zapisami statutu lub innego dokumentu.

                        a) posiadają doświadczenie w zakresie rodzaju zadania publicznego objętego przedmiotem prac komisji konkursowej;

 

 

                        b) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;

                        c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego;

                        d) złożą pisemne zgłoszenie na członka komisji konkursowej według załączonego do zaproszenia formularza. 1. Opiniowanie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.

                        2. Proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego.

                        3. Proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.

                        4. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta Józefowa.

 

W przypadku, gdy:

a) żadna z organizacji nie wskaże kandydata;

b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji;

c) powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy

komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów.

 

III. Zadania komisji konkursowych.

 

IV. Wybór kandydatów do pracy w komisjach konkursowych oraz powołanie komisji konkursowych.

W związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań z zakresu : upowszechniania tradycji, historii, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w różnych dziedzinach i formach artystycznych; opieki i pielęgnacji ludzi chorych, samotnych, starszych oraz niepełnosprawnych świadczonej w domach tych osób z terenu Miasta Józefowa; zapewnienia opieki nad dziećmi i młodzieżą z terenu Miasta Józefowa ze szczególnym uwzględnieniem rodzin ubogich, niezaradnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną; upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz osób z niepełnosprawnością, w tym organizowanie imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych; ratownictwa i ochrony ludności w 2018 r. Burmistrz Miasta Józefowa powoła skład komisji konkursowych w formie zarządzenia.

 

V. Miejsce i termin zgłaszania kandydatów.

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej/podmiotu) należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu lub przesłać na adres: Urząd Miasta Józefowa, ul. Wyszyńskiego 1, 05 – 420 Józefów z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie na członka komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r.” w terminie do 10 stycznia 2018 r. (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu).  Druk formularza można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Józefowa http://jozefow.bip.eur.pl/public - zakładka otwarte konkursy ofert, zapytania ofertowe.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, tel. 22 779 00 41.

Burmistrz Miasta

/-/ inż. Stanisław Kruszewski  

Pliki do pobrania: