Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Informacja dla użytkowników wieczystych
5 stycznia 2018

Terminy składania wniosków o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej oraz wniosków o zmianę terminu zapłaty. 

UWAGA !

  • Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytko-wanie wieczyste nieruchomości należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona )*.
  • Wniosek o zmianę (wnoszenie opłaty w ratach) terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nierucho-mości należy złożyć nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności)** .

 

Ww. wnioski do pobrania na stronie Urzędu Miasta Józefowa w BIP

http://jozefow.bip.eur.pl/public/?id=85812

* Art. 74 – ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) 1. Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedza-jącym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na pod-stawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 i 1386), właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele. Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona. 1a. Dochód miesięczny, o którym mowa w ust. 1, jest obliczany jako średnia miesięczna z do-chodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku po-przedzającym rok, za który opłata roczna jest wnoszona. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym. )

 

** Art. 71 ust 4. – ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zo-stało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.