Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Fachowcy o oczyszczalni
5 września 2018

Katarzyna Krzemińska to mieszkanka Józefowa i studentka Inżynierii Środowiska na Politechnice Warszawskiej, na Specjalizacji Instalacji Sanitarnych i Wodnych. Od początku z zainteresowaniem obserwuje budowę oczyszczalni ścieków w Józefowie. Jej fachowe pytania trafiły do zastępcy burmistrza Marka Banaszka. W efekcie powstał wywiad, który publikujemy poniżej.

 

Katarzyna Krzemińska: Dzień dobry panie burmistrzu, dziękuje za spotkanie i gotowość wyjaśnienia kilku kwestii związanych z oczyszczalnią.

Marek BanaszekDzień dobry. Cieszę się, że ta ważna inwestycja spotyka się z dużym zainteresowaniem różnych grup mieszkańców.

KK: …na przykład kobiet?

MB: Chodziło mi bardziej o młodych ludzi – ta inwestycja jest w dużej mierze z myślą o nich. Do rozmawiania o oczyszczalni z kobietami jestem przyzwyczajony - Referat Realizacji Projektów, który odpowiada m.in. za ten projekt, to w stu procentach damski zespół.  

KK: W moim przypadku wynika to z zainteresowania tym, co się dzieje w Józefowie - mieszkam tu od urodzenia. Ale to też kwestia tradycji rodzinnych. Od dziecka, z racji pracy rodziców, miałam styczność z tematyką instalacji hydraulicznych – dlatego wybrałam studia na Inżynierii Środowiska.

MB: W takim razie ta rozmowa może długo potrwać. Ja również kończyłem podobną specjalizację na Politechnice Warszawskiej. Od jakiego tematu zaczniemy?

KK: Najpierw pytania ogólne. Na jaki RLM[1] projektowana jest oczyszczania ścieków?

MB: Założyliśmy, że przy 20 000 mieszkańców odpowiednie będzie 18 000 RLM.

KK: Na jaki przepływ projektowana jest oczyszczalnia, to znaczy ile ścieków będzie mogła przyjąć?

BB: Średnia dobowa ilość ścieków to 2500 m3 na dobę, a maksymalnie - ok. 3000 m3 na dobę. Maksymalny przepływ to 225 m3 na godzinę i 912 500 m3 na rok.

KK: Jaki procent wody będą stanowiły ścieki w odbiorniku, czyli w Świdrze?

MB: W średnich stanach rzeki, czyli przy średnim rocznym poziomie wody będzie to 0,7%. Przy wielkiej wodzie poziom ten spadnie do 0,06% wiosną i 0,07% latem. W przypadku suszy i absolutnie minimalnego poziomu rzeki, procent ten nie przekroczy 2,35%.

KK: Zgodnie z rozporządzeniem z 14 listopada 2014 roku w aglomeracji, jak i poza nią, dokładnie opisane są parametry ścieków oczyszczonych. Jakie to parametry dla projektowanej oczyszczalni?

MB: Takie jak dla aglomeracji o wielkości powyżej 100 000 RLM[2]. Dodatkowo ścieki oczyszczone będą poddawane działaniu lampy UV, mającej na celu dezynfekcję. Podobnych lamp używa się w procesach uzdatniania wody do picia. Jako 20-tysięczne miasto moglibyśmy spełniać dużo niższe wymagania, ale zależało nam na zachowaniu jak najwyższych parametrów.

KK: Jakie systemy planuje się aby zmniejszyć uciążliwości zapachowe?

MB: Reaktory będą przykryte pokryciem, które zapobiega rozprzestrzenianiu się zapachów poza obiekt. Budynek techniczny oraz pomieszczenie krat mają zaprojektowane systemy dezodoryzacji z adsorberami z filtrami z węgla aktywnego, a urządzenia, które się w nim znajdują, np. prasa tłokowa do odwadniania osadów, są zamykane hermetycznie, przez co zapachy nie wydostają się na zewnątrz.

KK: Jakie to będzie przykrycie?

MB: Reaktory biologiczne będą przykryte kopułami z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym.

KK: Czy ścieki oczyszczone obniżą właściwości wody w Świdrze?

MB: Nie. Zarówno według pozwolenia wodnoprawnego jak i decyzji środowiskowej, wpływ zrzutu ścieków oczyszczonych będzie nieistotny, bo ścieków w stosunku do wody w Świdrze będzie za mało. Dla przykładu: obecnie zawiesina ogólna w Świdrze wynosi 6,30 mg/dm3, a po wymieszaniu ze ściekami będzie to 6,49 mg/dm3. BZT5 wzrośnie z 3,30 mg O2/dm3 do   3,38 mg O2/dm3, a ChZT z 8,40 mg O2/dm3 do9,18 mg O2/dm3.

KK: To teraz kilka pytań dotyczących mechaniki zastosowanej w oczyszczalni. Jaki system krat lub sit będzie tu zamontowany?

MB: Najpierw ścieki będą wstępnie podczyszczane za pomocą kraty hakowej, która zatrzyma zanieczyszczenia większe niż 15mm. Następny etap to sita skratkowe połączone z piaskownikiem poziomym.

KK: Czy przewiduje się osadnik wstępny?

MB: Nie, po podczyszczaniu mechanicznym ścieki trafią do reaktorów biologicznych.

KK: A co będzie się działo z odpadami powstającymi właśnie na części mechanicznej, czyli na kratach i sitach?

MB: Odpady będą odwadniane, a następnie tymczasowo deponowane w zamykanych kontenerach i wywożone na składowisko odpadów stałych. Piasek z piaskownika będzie odwirowywany i również wywożony.

KK: To teraz kilka pytań o stronę biologiczną oczyszczalni. Jak będzie wyglądał system oczyszczania biologicznego ? Czy będzie to komora osadu czynnego?

MB: W reaktorze będzie się odbywać pełne biologiczne oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego[3], czyli: usuwanie związków węgla organicznego, usuwanie azotu – proces nitryfikacji oraz denitryfikacji, usuwanie fosforu – biologiczne częściowe usuwanie fosforu. A także chemiczne strącanie nadmiaru fosforu oraz sedymentacja, czyli separacja ścieków oczyszczonych od osadu czynnego.

KK: A jak będzie wyglądała gospodarka osadowa? Czy osady powstające w oczyszczani będą składowane na miejscu?

MB: Osady będą odwadniane w prasie tłokowej, a następnie składowane w kontenerach o pojemności około 20 m3w budynku technicznym. To zamknięte pomieszczenia z systemem dezodoryzacji. Po zapełnieniu kontenera będą wywożone. Przewidujemy około 70 takich kontenerów na rok.

KK: Czy przewiduje się stabilizację, a także spalanie osadów?

MB: W naszej oczyszczalni przewidziana jest stabilizacja osadów na miejscu, tzw. stabilizacja tlenowa. Jeśli chodzi o spalanie - to zależy od potrzeb odbiorców nadmiaru osadu. Będzie mógł być wapnowany w celu higienizacji a następnie wywożony do wykorzystania np. w rolnictwie lub do spalenia z pominięciem higienizacji wapnem, tylko po stabilizacji tlenowej.

KK: To już wszystko panie burmistrzu, bardzo dziękuję za czas poświęcony na rozmowę.

MB: Dziękuję. Przypuszczam, że jest Pani bardzo dobrą studentką?

KK: Radzę sobie.

MB: Ma Pani szansę na stypendium?

KK: Od roku mam stypendium rektora za wyniki w nauce, a z przedmiotu "urządzenia do oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów" mam piątkę.

 

 


[1](RLM = Równoważna Liczba Mieszkańców, określa wielkość ładunku zanieczyszczeń, który będzie oczyszczać oczyszczalnia – polega to na przeliczeniu wielkości pewnego wskaźnika zanieczyszczeń (tzw. pięciodobowe biologiczne zapotrzebowania na tlen) na hipotetyczną liczbę ludzi generujących właśnie taką wielkość zanieczyszczania.

[2]Czyli: odczyn między 6,5 – 9,0 pH, BZT5 [2] mniejsze niż 15 mg O2/dm3, ChZT[2] niższe niż 125 mg O2/dm3, zawiesina ogólna poniżej 32 mg/dm3, azot ogólny poniżej 10 mg/dm3, fosfor ogólny – mniej niż 1 mg/dm3.

[3] Osad czynny to zespół mikroorganizmów (głównie bakterii i pierwotniaków) bytujący jako zawiesina w komorze reaktora biologicznego, które dla swoich potrzeb życiowych wykorzystują substancje zawarte w ściekach. Jest to proces naturalnie występujący w przyrodzie, w reaktorze biologicznym wykorzystuje się te procesy w sposób kontrolowany i można nimi sterować.

 

Zapraszamy do kontaktu wszystkich studentów, którzy na potrzeby pracy dyplomowej lub toku studiów poszukują informacji na tematy związane z realizacją miejskich inwestycji lub z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Józefowa. Zachęcamy również do podzielenia się pracami dyplomowymi i opracowaniami naukowymi na temat naszego miasta.

kontakt: k.olesinska@jozefow.pl