Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wymień kopciucha 2.0
17 października 2018

Od listopada rusza kolejna tura naboru wniosków o dofinansowanie do wymiany pieców starego typu, tzw. „kopciuchów” na nowe piece gazowe. Dopłaty będzie można uzyskać nie tylko na zakup kotła, ale również na jego montaż czy przyłączenie do sieci gazowej.

W 2018 r. miasto przeznaczyło na dofinansowanie wymiany źródła ciepła 500 tysięcy złotych. Z tej puli wykorzystane zostanie 262 963 zł, co pozwoli na wymianę 58 pieców na paliwa stałe

- Mieszkańcom, którzy już zdecydowali się na wymianę starych pieców należą się podziękowania od wszystkich józefowian. Pozostałym, którzy wciąż uzywają kotłów starego typu, chcemy ułatwić modernizację systemu grzewczego – mówi zastępca burmistrza Marek Banaszek.

W tym celu rozszerzono listę „wydatków kwalifikowalnych", a więc tych, które kwalifikują się do dofinansowania z budżetu przeznaczonego na wymianę pieców. Wcześniej należał do nich tylko koszt samego pieca gazowego. Po zmianie uchwały, dotację można uzyskać również na:

- koszt projektu i wykonania wewnętrznej instalacji gazowej,

- koszt przyłączenia do sieci gazowej,

- koszt zakupu kotła, zasobnika oraz automatyki do kotła,

- koszt zakupu czujnika tlenku węgla,

- koszt montażu kotła i jego uruchomienia.

Warunkiem uzyskania dotacji jest trwała likwidacja dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe. Wcześniej stary piec odbierało od mieszkańców miasto, obecnie utylizacja likwidowanego urządzenia należy do jego właściciela, który musi jednak dostarczyć dowód tego przekazania.

Nie zmieni się wysokość samego dofinansowania. Maksymalna kwota wciąż będzie wynosiła 6 tys. zł.

- Głównym celem programu dofinansowań do wymiany kotłów jest walka ze smogiem. Każdy zlikwidowany kocioł to poprawa jakości naszego powietrza. Rozszerzenie możliwości uzyskania dopłat ma zachęcić kolejnych mieszkańców do pozbycia się kopciuchów – mówi wiceburmistrz Banaszek. – Uważam, że największym impulsem byłyby jednak zmiany na poziomie rządowym. Póki używanie paliw niskiej jakości jest dopuszczalne prawnie, póty nasze powietrze będzie niższej jakości – dodaje wiceburmistrz.

Wnioski będzie można składać od listopada do marca.  W tym czasie wnioskodawcy będą mieli czas na wszystkie formalności, aby po sezonie grzewczym można było rozpocząć inwestycję.

(UM Józefów)

 

Zasady przyznawania dotacji reguluje Uchwała Nr 455/VII/2018 RADY MIASTA JÓZEFOWA z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 368/VII/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie miasta Józefów, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej polegających na wymianie źródła ciepła.

 

Najważniejsze zapisy uchwały:

 

  • Na co dofinansowanie?

- na wymianę starego kotła na paliwo na nowy piec na paliwo gazowe/ olej opałowy lub pompę ciepła,

- na wymianę starego kotła, który nie spełnia wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń na nowy kocioł na paliwo stałe (szczegóły w uchwale).

 

  • Jakie warunki muszą być spełnione?

- dotacją mogą być objęte tylko nowe instalacje i urządzenia.

- dotychczasowe źródło ciepła musi zostać trwale zlikwidowane - właściciel musi przekazać je do likwidacji i  zachować do okazania dowód tego przekazania,

- w danym roku budżetowym jedna dotacja dla jednej nieruchomości i jedna dotacja dla jednego wnioskodawcy (niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości).

- dotacja nie będzie udzielana na budowę kotłowni w nowo budowanych budynkach.

- wnioskodawca musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji.

 

  • Jakie są koszty kwalifikowane?

Koszty kwalifikowane, tj. wydatki, na które można uzyskać dofinansowanie:

- koszt projektu i wykonania wewnętrznej instalacji gazowej,

- koszt przyłączenia do sieci gazowej,

- koszt zakupu kotła, zasobnika oraz automatyki do kotła,

- koszt zakupu czujnika tlenku węgla,

- koszt montażu kotła i jego uruchomienia.

Pozostałe koszty inwestycji pokrywa w całości wnioskodawca.

 

  • Wysokość dotacji:

1. na wymianę pieca starego typu na nowy, jeżeli inwestycja obejmuje również wykonanie przyłącza gazowego lub wewnętrznej instalacji gazowej – maksymalnie 80% kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 6 000 zł,

- w pozostałych przypadkach wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% lub 60% kwalifikowanych kosztów realizacji inwestycji, jednak nie więcej niż 4 000 zł.

  • Formalności:

- Wnioskodawca składa w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Józefowa wniosek (załącznik nr 1a do uchwały)

- W zależności od rodzaju inwestycji, do wniosku należy dołączyć:

- dokumentację inwestycji określającą jej zakres rzeczowo-finansowy;

- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji (załącznik nr 2 do uchwały) wraz ze zgodą wszystkich współwłaścicieli na jej realizację;

- kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia prac budowlanych (jeżeli jest wymagane) lub oświadczenie wnioskodawcy, że do realizacji inwestycji nie jest wymagany taki dokument (wzór: załącznik nr 4 do uchwały)

- opinię zarządcy sieci gazowej o braku możliwości technicznych podłączenia budynku do sieci gazowej lub opinię osoby posiadającej uprawnienia budowlane o braku możliwości technicznych wykonania w budynku wewnętrznej instalacji gazowej (jeśli dotyczy),

- oświadczenie wnioskodawcy dotyczące podatku od towarów i usług (wzór: załącznik nr 3 do uchwały) - nie dotyczy osób fizycznych

- kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz inne informacje przedstawiane przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis - dotyczy wyłącznie wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą, szczegóły w uchwale,

- Miasto Józefów zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia przez wnioskodawcę:

- dokumentów potwierdzających parametry techniczne i klasę kotła,

- dokumentów potwierdzających stan prawny nieruchomości,

- dodatkowej oferty cenowej na zakup kotła.

 

  • Terminy:

Wnioski o udzielenie dofinansowania przyjmowane są

- od 2 listopada do 31 grudnia roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji;

- od 2 stycznia do 1 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.

Dopuszcza się możliwość ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o udzielenie dotacji lub zamknięcie naboru wcześniej w przypadku wyczerpania środków finansowych.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji nie może nastąpić przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji.

 

Przed złożeniem wniosku koniecznie zapoznaj się z uchwałą.

Więcej informacji: Maciej Bogusz, m.bogusz@jozefow.pl, tel. 22 779-00-39