Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Budowa oczyszczalni na ukończeniu
2 listopada 2018

Flagowa inwestycja w Józefowie – oczyszczalnia ścieków – jest już na ukończeniu. Wszystkie prace idą zgodnie z harmonogramem, oczyszczalnia będzie spełniała najnowocześniejsze standardy, a wcześniejsze zabezpieczenie środków finansowych wykluczyło konieczność zaciągania kredytów na ten cel.

 

Na kompleks oczyszczalni składają się następujące budynki:

• budynek techniczny (a w nim sitopiaskowniki, stacja odwadniania osadu, pomieszczenie dmuchaw, podręczne laboratorium,)

• budynek mechanicznego oczyszczania ścieków  z komorą krat i pompownią ścieków surowych,

• budynek garażowy,

• dwa reaktory biologiczne,

• budynek administracyjno-socjalny z pomieszczeniami biurowymi, warsztatem i garażem dla specjalistycznego pojazdu do obsługi oczyszczalni.

 

Na parterze tego ostatniego budynku, od strony rzeki, powstały już toalety, które będą udostępniane wypoczywającym nad Świdrem. Na górze znajduje się sala szkoleniowa, w której będą mogły odbywać się np. zajęcia tematyczne dla uczniów. Oczyszczalnia wyposażona jest w instalację fotowoltaiczną, która będzie wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne, oraz pompę ciepła odzyskującą ciepło ze ścieków do ogrzania budynków oczyszczalni.

W tej chwili inwestycja jest w końcowej fazie robót budowlanych, po nich nastąpią odbiory techniczne a na koniec rozruch. Pełne uruchomienie oczyszczalni planowane jest na najpóźniej na listopad 2019 roku.

 

Wkraczając w ostatni etap robót budowlanych, Urząd Miasta pragnie jeszcze raz odpowiedzieć na pytania najczęściej pojawiające się w związku z tą inwestycją.

 

  • Czy sfinalizowanie budowy oczyszczalni wiąże się z koniecznością  zaciągnięcia kredytów i uszczupleniem budżetu na inwestycje miejskie?

Nie. Po wyroku NSA w sprawie odmowy przyznania funduszy unijnych Miasto straciło szansę na  43 mln zł dofinansowania, ale wcześniej zabezpieczono na ten cel odpowiednie środki finansowe z budżetu miejskiego. Brak dofinansowania ze środków UE oznacza więc, że budowa oczyszczalni jest realizowana ze środków własnych (na co miasto się przygotowało), a inwestycje towarzyszące, które stanowiły część wniosku o dofinansowanie, tj. budowa 20 km sieci wodociągowej i 20 km sieci kanalizacyjnej zostanie zrealizowana w dłuższym okresie czasu - np. w tym roku wybudowano 4,1 km sieci wodociągowej i 2,7 km kanalizacji sanitarnej.

Miasto nie zaciągało kredytu na budowę oczyszczalni. W 2018 r. planowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 17 mln na realizację różnych inwestycji w mieście, jednak ostatecznie do tej pory wystarczył kredyt w wysokości 5 mln zł (wobec 71 mln zł przeznaczonych w tym roku na wszystkie inwestycje). Dopuszczalny prawnie wskaźnik zdolności kredytowej samorządu (obliczony zgodnie ze wzorem podanym w art. 243 ustawy o finansach publicznych) wynosi 15%. W przypadku Józefowa, już po zaciągnięciu wspomnianego kredytu w wysokości 5 mln, wskaźnik ten wynosi 3,5%.  

Do końca listopada zostanie sfinansowane 90% wydatków związanych z budową oczyszczalni. Pozostałe 10% kosztów zostanie zapłacone po odbiorze końcowym, który ma potwierdzić osiągnięcie efektu ekologicznego – czyli prawidłowego poziomu oczyszczania ścieków). Finansowanie budowy nie wiąże się z zaciąganiem dodatkowych kredytów i nie ma żadnego ryzyka, że wydatki na oczyszczalnię spowodują ograniczenie budżetu na pozostałe inwestycje w mieście.

 

  • Czy rozruch oczyszczalni oznacza, ze do Świdra będą spływały nieoczyszczone ścieki?

Nie. Zgodnie z prawem, w okresie rozruchu ścieki mogą być o połowę niższej jakości, tj. dwukrotnie przekraczać normy zawartości azotu i fosforu. Ponieważ jednak oczyszczalnia w Józefowie będzie spełniała wyższe od obowiązujących standardy, parametry ścieków nawet w okresie rozruchu będą zbliżone do tych, jakie są wymagane wobec w pełni działających oczyszczalni.

 

Dopuszczalne prawem parametry ścieków dla w pełni działającej oczyszczalni:

Azot ogólny 15mg/l, fosfor ogólny 2mg/l

Docelowe parametry ścieków z oczyszczalni w Józefowie:

Azot ogólny 10mg/l, fosfor ogólny 1mg/l

Dopuszczalne parametry ścieków dla oczyszczalni w fazie rozruchu:

Azot ogólny 30mg/l, fosfor ogólny 4mg/l

Parametry ścieków z oczyszczalni w Józefowie w fazie rozruchu:

Azot ogólny 20mg/l, fosfor ogólny 2mg/l

 

  • Czy wylot ścieków może być usytuowany w innym miejscu?

Obecnie nie. W trakcie projektowania oczyszczalni, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przedstawiono 4 warianty umiejscowienia wylotu ścieków, z których GDOŚ wybrała jeden, uznając go za jedyny możliwy do realizacji.

Pozostałe zostały odrzucone ze względu na:

- położenie na terenie zalewowym (wariant na wysokości przedłużenia ulicy Dziekońskiej oraz wariant na wysokości przedłużenia Alei Nadwiślańskiej),

- ryzyko cofki (wariant na wysokości przedłużenia Alei Nadwiślańskiej)

- nieuregulowany stan prawny terenu (na wysokości kortów tenisowych hotelu Holiday Inn oraz na wysokości budynku głównego hotelu Holiday Inn). Roszczenia w stosunku do tych działek zgłosiła Wyznaniowa Gmina Żydowska i sprawa od kilku lat jest w gestii Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich działającej w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Za obecnym wyborem zrzutu ścieków przemawiały następujące przesłanki:

• działki stanowią własność Miasta;

• wklęsły brzeg rzeki (stroma skarpa), co jest konieczne zgodnie z wytycznymi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie;

• teren niezalewowy;

• nie występuje ryzyko cofki;

• akceptacja RZGW

• lokalizacja poniżej otwockiego miejsca do biwakowania.

• ekonomika rozwiązania (konieczność budowy zaledwie 190 m grawitacyjnego rurociągu).

Sama oczyszczalnia została zlokalizowana w miejscu istniejącej od lat 90. Centralnej Przepompowni na ul. Jarosławskiej.

W przypadku uregulowania stanu prawnego wymienionych wyżej gruntów będzie można przeanalizować możliwość zmiany miejsca wylotu ścieków.

 

  • Czy oczyszczanie ścieków będzie się wiązało z nieprzyjemnym zapachem?

Nie. Odwodnione osady nie będą składowane na terenie oczyszczalni, ani w żadnym innym miejscu na terenie Józefowa, lecz przekazywane na bieżąco do utylizacji podmiotom zewnętrznym. Nie przewiduje się budowy stacji zlewnej ścieków dowożonych, a to zazwyczaj jest źródłem uciążliwych zanieczyszczeń powietrza. Reaktory będą przykryte pokryciem z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym, które zapobiega rozprzestrzenianiu się zapachów poza obiekt. Budynek techniczny oraz pomieszczenie krat mają zaprojektowane systemy dezodoryzacji, a procesy technologiczne są w nich prowadzone hermetycznie, przez co zapachy nie wydostają się na zewnątrz.

 

Tymczasem są już pierwsze pozytywne rezultaty budowy własnej oczyszczalni ścieków. W sierpniu br. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło stawki za oczyszczanie ścieków zaproponowane przez Hydrosferę, które ze względu na własną oczyszczalnię mogą być niższe od obowiązujących obecnie. W ciągu dwóch lat stawka za m3 ścieków spadnie z ponad 10,22 do 7,41 zł netto.

 

(UM Józefów)