Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Przypominamy jak wymienić kopciucha
11 lutego 2019
Do końca lutego można składać wnioski o dofinansowanie do wymiany pieców starego typu, tzw "kopciuchów". Przypominamy na co i w jakiej wysokości można dostać dopłaty oraz jakie formalności należy spełnić. 
 
 
Trwa kolejna tura naboru wniosków o dofinansowanie do wymiany pieców starego typu, tzw. „kopciuchów” na nowe piece gazowe. Warunkiem uzyskania dotacji jest trwała likwidacja dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe. 
 
 
Wysokość dotacji:
 
- gdy inwestycja obejmuje również wykonanie przyłącza gazowego lub wewnętrznej instalacji gazowej – kwota dotacji wynosi maksymalnie 80% kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 9000 zł. 
 
- gdy inwestycja obejmuje tylko wymianę starego kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy, olejowy bądź pompę ciepła (bez budowy przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej) kwota dotacji wynosi do 80 % kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 6000 zł.
 
 
Na co dofinansowanie?
 
- na wymianę starego kotła na paliwo na nowy piec na paliwo gazowe/ olej opałowy lub pompę ciepła,
 
- na wymianę starego kotła, który nie spełnia wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń na nowy kocioł na paliwo stałe (szczegóły w uchwale).
 
 
 
Jakie warunki muszą być spełnione?
 
- dotacją mogą być objęte tylko nowe instalacje i urządzenia.
 
- dotychczasowe źródło ciepła musi zostać trwale zlikwidowane - właściciel musi przekazać je do likwidacji i  zachować do okazania dowód tego przekazania,
 
- w danym roku budżetowym jedna dotacja dla jednej nieruchomości i jedna dotacja dla jednego wnioskodawcy (niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości).
 
- dotacja nie będzie udzielana na budowę kotłowni w nowo budowanych budynkach.
 
- wnioskodawca musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji.
 
 
 
Jakie są koszty kwalifikowane?
 
Koszty kwalifikowane, tj. wydatki, na które można uzyskać dofinansowanie:
 
- koszt projektu i wykonania wewnętrznej instalacji gazowej,
 
- koszt przyłączenia do sieci gazowej,
 
- koszt zakupu kotła, zasobnika oraz automatyki do kotła,
 
- koszt zakupu czujnika tlenku węgla,
 
- koszt montażu kotła i jego uruchomienia.
 
Pozostałe koszty inwestycji pokrywa w całości wnioskodawca.
 
Nie będą uznawane za koszty kwalifikowane wydatki poniesione przez Wnioskodawcę przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji”.
 
 
 
Formalności:
 
- Wnioskodawca składa w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Józefowa wniosek (załącznik nr 1a do uchwały)
 
- W zależności od rodzaju inwestycji, do wniosku należy dołączyć:
 
- dokumentację inwestycji określającą jej zakres rzeczowo-finansowy;
 
- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji (załącznik nr 2 do uchwały) wraz ze zgodą wszystkich współwłaścicieli na jej realizację;
 
- kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia prac budowlanych (jeżeli jest wymagane) lub oświadczenie wnioskodawcy, że do realizacji inwestycji nie jest wymagany taki dokument (wzór: załącznik nr 4 do uchwały)
 
- opinię zarządcy sieci gazowej o braku możliwości technicznych podłączenia budynku do sieci gazowej lub opinię osoby posiadającej uprawnienia budowlane o braku możliwości technicznych wykonania w budynku wewnętrznej instalacji gazowej (jeśli dotyczy),
 
- oświadczenie wnioskodawcy dotyczące podatku od towarów i usług (wzór: załącznik nr 3 do uchwały) - nie dotyczy osób fizycznych
 
- kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz inne informacje przedstawiane przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis - dotyczy wyłącznie wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą, szczegóły w uchwale,
 
- Miasto Józefów zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia przez wnioskodawcę:
 
- dokumentów potwierdzających parametry techniczne i klasę kotła,
 
- dokumentów potwierdzających stan prawny nieruchomości,
 
- dodatkowej oferty cenowej na zakup kotła.
 
 
 
Terminy:
 
Wnioski o udzielenie dofinansowania przyjmowane są
 
- od 2 stycznia do 1 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.
 
 
Dopuszcza się możliwość ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o udzielenie dotacji lub zamknięcie naboru wcześniej w przypadku wyczerpania środków finansowych.
 
Rozpoczęcie realizacji inwestycji nie może nastąpić przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji.
 
 
 
 
 
Więcej informacji: Maciej Bogusz, m.bogusz@jozefow.pl, tel. 22 779-00-39
 
 
 
Do 11 lutego złożono 24 wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegającej na wymianie źródła ciepła. 
 
W 2018 r. miasto przeznaczyło na dofinansowanie wymiany źródła ciepła 500 tysięcy złotych. Z tej puli wykorzystano 262 963 zł, co pozwoliło na wymianę 58 pieców na paliwa stałe.
 
(UM Józefów)