Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Wymień kopciucha - nabór wniosków trwa
12 czerwca 2019

Jeszcze do końca czerwca można składać wnioski o dofinansowanie do wymiany pieców węglowych na nowocześniejsze źródło ciepła. Dotacje sięgają 9 tys. zł. Likwidacja kopciuchów to najskuteczniejszy sposób walki z tzw. niska emisją, główną przyczyną smogu w naszym regionie.

 

 

Decyduje kolejność zgłoszeń, bo nabór trwa do wyczerpania środków, jednak nie później niż do 30 czerwca 2019 r. Warunkiem uzyskania dotacji jest trwała likwidacja dotychczasowego źródła ciepła na paliwo stałe. 

 

Na co dofinansowanie?

- na wymianę starego kotła na paliwo na nowy piec na paliwo gazowe/ olej opałowy lub pompę ciepła,

- na wymianę starego kotła, który nie spełnia wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń na nowy kocioł na paliwo stałe (szczegóły w uchwale).

 

Wysokość dotacji:

- gdy inwestycja obejmuje również wykonanie przyłącza gazowego lub wewnętrznej instalacji gazowej – kwota dotacji wynosi maksymalnie 80% kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 9 000 zł. 

- gdy inwestycja obejmuje tylko wymianę starego kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy, olejowy bądź pompę ciepła (bez budowy przyłącza i wewnętrznej instalacji gazowej) kwota dotacji wynosi do 80 % kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 6 000 zł.

 

Jakie warunki muszą być spełnione?

- dotacją mogą być objęte tylko nowe instalacje i urządzenia.

- dotychczasowe źródło ciepła musi zostać trwale zlikwidowane - właściciel musi przekazać je do likwidacji i  zachować do okazania dowód tego przekazania,

- w danym roku budżetowym jedna dotacja dla jednej nieruchomości i jedna dotacja dla jednego wnioskodawcy (niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości).

- dotacja nie będzie udzielana na budowę kotłowni w nowo budowanych budynkach.

- wnioskodawca musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji.

 

Jakie są koszty kwalifikowane?

Koszty kwalifikowane, tj. wydatki, na które można uzyskać dofinansowanie:

- koszt projektu i wykonania wewnętrznej instalacji gazowej,

- koszt przyłączenia do sieci gazowej,

- koszt zakupu kotła, zasobnika oraz automatyki do kotła,

- koszt zakupu czujnika tlenku węgla,

- koszt montażu kotła i jego uruchomienia.

Pozostałe koszty inwestycji pokrywa w całości wnioskodawca.

Nie będą uznawane za koszty kwalifikowane wydatki poniesione przez Wnioskodawcę przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji”.

 

Formalności:

- Wnioskodawca składa w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Józefowa wniosek (załącznik nr 1a do uchwały)

- W zależności od rodzaju inwestycji, do wniosku należy dołączyć:

- dokumentację inwestycji określającą jej zakres rzeczowo-finansowy;

- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji inwestycji (załącznik nr 2 do uchwały) wraz ze zgodą wszystkich współwłaścicieli na jej realizację;

- kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia prac budowlanych (jeżeli jest wymagane) lub oświadczenie wnioskodawcy, że do realizacji inwestycji nie jest wymagany taki dokument (wzór: załącznik nr 4 do uchwały)

- opinię zarządcy sieci gazowej o braku możliwości technicznych podłączenia budynku do sieci gazowej lub opinię osoby posiadającej uprawnienia budowlane o braku możliwości technicznych wykonania w budynku wewnętrznej instalacji gazowej (jeśli dotyczy),

- oświadczenie wnioskodawcy dotyczące podatku od towarów i usług (wzór: załącznik nr 3 do uchwały) - nie dotyczy osób fizycznych

- kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz inne informacje przedstawiane przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis - dotyczy wyłącznie wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą, szczegóły w uchwale,

- Miasto Józefów zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia przez wnioskodawcę:

- dokumentów potwierdzających parametry techniczne i klasę kotła,

- dokumentów potwierdzających stan prawny nieruchomości,

- dodatkowej oferty cenowej na zakup kotła.

 

Terminy:

Wnioski o udzielenie dofinansowania przyjmowane są do wyczerpania środków na ten cel, jednak nie później niż do 30 czerwca 2019 r.

 

Rozpoczęcie realizacji inwestycji nie może nastąpić przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji.

  

Zasady wymiany pieców zapisano w UCHWALE Nr 455/VII/2018 RADY MIASTA JÓZEFOWA z dnia 6 września 2018 r. zmieniającej uchwałę Nr 368/VII/2018 z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie miasta Józefów, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej polegających na wymianie źródła ciepła . Uwaga - uchwała zawiera pierwotne, niższe kwoty dofinansowania, które zostały później podwyższone.  

 

Więcej informacji: Maciej Bogusz, m.bogusz@jozefow.pl, tel. 22 779-00-39

 

W drugim naborze (od 2 listopada 2018 do 1 marca 2019 r.) do Urzędu Miasta wpłynęło 58 wniosków o dofinansowanie, z czego podpisano już 42 umowy na łączną kwotę 299 063,62 zł. Pięc kotłów doczekało się już wymiany.   

 

Od 29 kwietnia trwa kolejna edycja naboru wniosków. do 6 czerwca złożono 8 wniosków. Dwa z nich zakończyły się podpisaniem umowy na łączną kwotę 15 tys. zł.  

 

Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta przygotował odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytanie związane z dofinansowaniem do wymiany starych kotłów: http://jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=2730

 

 

(UM Józefów)

 

Pliki do pobrania: