Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Rodzicu, złóż wniosek o świadczenie wychowawcze Program „Rodzina 500+”
2 lipca 2019

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko w rodzinie do osiągnięcia pełnoletności. Od tego dnia nie obowiązuje już kryterium dochodowe.

Wnioski dotyczące świadczenia wychowawczego Program „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy 2019/2021 można składać:

 • od 1 lipca 2019 r. on-line. Można to zrobić między innymi poprzez: bankowość elektroniczną, ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia oraz PUE ZUS,
 • od 1 sierpnia 2019 r. w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta (papierowe wnioski będą dostępne po 20 lipca br.)

Należy pamiętać, że świadczenie wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500+” nie jest przyznawane bezterminowo.

Prawo do tego świadczenia jest ustalane na czas określony:

 • dla osób, które nie składały wcześniej wniosku o przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko, świadczenie zostanie przyznane na okres od 1 lipca 2019 r.  do 31 maja 2021 r.,
 • dla osób, które obecnie otrzymują świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, świadczenie zostanie przyznane na okres od 1 października 2019 r. do 31 maja 2021 r.

 

Świadczenie przysługuje:

 • matce lub ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • opiekunowi prawnemu dziecka,
 • dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej. 

 

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Fakt zniesienia kryterium dochodowego nie oznacza, że w każdym przypadku wystarczające będzie złożenie jedynie wniosku. W przypadku składania wniosku przez osobę rozwiedzioną, dokumentem niezbędnym do rozpatrzenia wniosku będzie prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację, z którego będzie wynikało miejsce zamieszkania dzieci.

 

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewiduje także inne przypadki, kiedy będzie konieczne złożenie dodatkowych dokumentów. Mogą to być odpowiednio:

 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Wysokość świadczenia to 500,00 złmiesięcznie na dziecko. Są jednak wyjątki:

 • w przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku, kwotę tę przelicza się proporcjonalnie,
 • w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, każdemu z rodziców przysługuje połowa świadczenia.

 

W przypadku zbiegu prawa rodziców, świadczenie wypłaca się temu z rodziców, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.

W przypadku gdy po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przez rodzica, drugi rodzic, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w związku z opieką nad tym samym dzieckiem, organ właściwy ustala kto sprawuje opiekę i w tym celu może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

Wysyłając lub wypełniając wniosek należy pamiętać:

 • o wpisywaniu w miejscu zamieszkania adresu w Józefowie (konieczne jest wpisanie nie tylko nazwy ulicy, ale i numeru domu),
 • we wniosku należy wpisać wszystkie swoje dzieci do 18. roku życia,
 • jeśli wniosek składa rozwiedziony rodzic, zobowiązany jest on do załączenia prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód z ustalonym miejscem zamieszkania dzieci.
 • jeśli  wniosek jest składany za pośrednictwem banku – należy sprawdzić, czy wszystkie dane się zgadzają – system bankowy często posiada autouzupełnianie i wczytuje dane meldunku stałego, który może być inny niż miejsce zamieszkania,
 • wniosek składa się tylko raz - jednym kanałem i do jednego urzędu,
 • w przypadku, gdy współmałżonek lub drugi rodzic dziecka (także były współmałżonek), przebywa poza granicami kraju, w państwie, gdzie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (kraje te są wymienione we wniosku na stronie 3 w przypisach), w uwagach należy podać dane tej osoby: imię i nazwisko, PESEL, kraj przebywania z dokładnym adresem, dokładny okres pobytu (dzień, miesiąc, rok), nazwę i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W takiej sytuacji wniosek przesyłany jest do Wojewody Mazowieckiego.
 • w przypadku wypełniania druku papierowego (sw-1), gdy ilość dzieci w rodzinie przekracza 4, należy wypełnić załącznik (sw-1z)

 

 

Złożenie wniosku w terminie od 1 lipca br. do 30 września br. gwarantuje przyznanie świadczenia z wyrównaniem od 1 lipca br.

 

Wnioski złożone po raz pierwszy po 30 września br.skutkują przyznaniem świadczenia od miesiąca, w którym wniosek został złożony bez wyrównania za minione miesiące.

 

Nowością jest też wydłużony czas złożenia wniosku na nowonarodzone dziecko. Rodzice będą mieli 3 miesiące od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Po tym terminie świadczenie zostanie przyznane od miesiąca, w którym wniosek został złożony.