Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kwalifikacja wojskowa 2020
14 stycznia 2020
Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 grudnia 2019 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020r., w dniach od 13 lutego do 18 lutego 2020 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa na terenie miasta Józefowa.
 
I. Kwalifikacja wojskowa w 2020r. obejmuje:
 
mężczyzn urodzonych w 2001 roku;
 
mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 
osoby urodzone w latach 1999-2000, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
kobiety urodzone w latach 1996-2001, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
 
osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
 
II. Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 
dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej (w przypadku jej posiadania);
 
aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
 
III. Kwalifikację wojskową dla osób zamieszkałych na stałe lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miasta Józefowa przeprowadzi:
 
Powiatowa Komisja Lekarska w Otwocku, ul. Komunardów 10.
 
IV. Dokładna data i godzina stawienia się do kwalifikacji wojskowej określona jest na wezwaniach imiennych wysyłanych przez Burmistrza Miasta do osób, które mają się stawić do kwalifikacji wojskowej.
 
osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.
 
nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Mazowieckiego.
 
V. Osoby, wobec których oznaczona zostanie kategoria zdolności „A” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnienia się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 
 
VI. Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.
 
Sprawy kwalifikacji wojskowej w Urzędzie Miasta prowadzi Pan Marek Obrębski, tel. 22 779 00 51.