Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Więcej czasu na opłacenie podatku
22 kwietnia 2020

Przedsiębiorcy działający w branżach najbardziej poszkodowanych na skutek epidemii mają więcej czasu na opłacenie podatku od nieruchomości. Płatności, ktore należy uiścić w kwietniu, maju i czerwcu mogą być uregulowane do końca września.

 

Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu C0VID-19. Raty podatku, które powinny być płacone w kwietniu, maju i czerwcu br. mogą być uiszczone do września 2020 r.

 

Dotyczy to firm, które prowadzą działalność:

- polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,

- związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),

- twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0),

- związaną ze sportem, rozrywkową i rekreacyjną (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,

- związaną z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalność klubów filmowych (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z),

- związaną z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30),

- związaną z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z),

- związaną z działalnością salonów tatuażu i plercingu (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z),

- usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z),

- związaną z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238),

- związaną z prowadzeniem edukacji dzieci i młodzieży w placówkach edukacji i opieki wskazanych w §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C0VID-19 {Dz. U. z 2020 r. poz. 410 z późn. zm.);

- związaną z prowadzeniem form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.),

- związaną z przewozem osób lub towarów realizowaną przez transport kolejowy, rurociągowy, drogowy, wodny lub powietrzny, działalność wspomagającą przewozy świadczoną przez stacje, porty, dworce kolejowe, autobusowe itp. terminale w zakresie kontroli ruchu, obsługi pasażerów, bagażu i ładunków, wynajem sprzętu transportowego z kierowcą lub załogą, działalność pocztową i kurierską (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasach 49.10.Z, 49.20.Z, 49.31.Z, 49.32.Z, 49.39.Z,53.10.Zoraz 53.20.Z),

 

Aby skorzystać z pomocy należy złożyć formularz (w załączniku).

Przedłużenie terminu płatności podatków nie będzie wiązało się w tym przypadku z nałożeniem opłaty prolongacyjnej.

Uchwała wynika z przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C0/ID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw {Dz.U. z 2020 r., poz. 568)

 

(Miasto Józefów)

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania: