Deklaracja dostępności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
 
Deklaracja dostępności
 
 
Deklaracja dostępności serwisu internetowego Miasta Józefów
 
Miasto Józefów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej jozefow.pl.
 
Data publikacji strony internetowej: styczeń 2013
Data ostatniej istotnej aktualizacji: obecnie trwają prace nad nową wersją strony internetowej
Data sporządzenia oświadczenia: 13.08.2020
Deklarację sporządzono na podstawie weryfikacji strony przez specjalistyczny program dostępny online.
 
 
 
Status pod względem zgodności z ustawą
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub częściowej niezgodności wymienionych poniżej:
– nie wszystkie publikacje zamieszczone na stronie w formie plików PDF są dostępne w całości cyfrowo,
– część z opublikowanych zdjęć i banerów nie posiada opisu alternatywnego,
– niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
– na niektórych stronach brakuje odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
– niektóre elementy tekstowe przedstawiono wyłącznie w formie graficznej.
 
Obecnie trwają prace nad zaprojektowaniem i wykonaniem nowej strony internetowej, w pełni zgodnej z wytycznymi ustawy. Uruchomienie nowej strony planowane jest do końca 2020 r. 
 
 
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 
Wyłączenia
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych.
 
Kompatybilność
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury, jak i myszki.
 
 
Wygląd
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
– zmiana wielkości czcionki,
– zmiana kontrastu.
 
Serwis przygotowany jest do obsługi na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.
 
 
Treści
Treści są pisane w sposób zrozumiały i zgodny z zasadami dostępności.
 
Zmiana rozmiaru strony
Dostępne na rynku przeglądarki internetowe umożliwiają za pomocą skrótów klawiaturowych lub ustawień przeglądarki powiększenie serwisu.
 
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
Osobą kontaktową jest: Krystyna Olesińska, k.olesinska@jozefow.pl, 22 779 00 75
Tą drogą można składać zgłoszenia, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych.
 
Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie; wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi; sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
 
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
 
Dostępność architektoniczna
 
Urząd Miasta mieści się w trzech budynkach. Dokumenty składane są w Biurze Obsługi Klienta w budynku A, do którego  można się dostać także podjazdem dla wózków.
 
Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 
W budynku nie ma oznaczeń zapisanych alfabetem Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub wykonanych drukiem powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
 
Sposób dojścia i dojazdu do urzędu
 
Dojścia piesze do głównego budynku prowadzą od ulic Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sosnowej i Parkingowej. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Na trasie dojścia do budynku nie występują przeszkody.
 
Dojazd rowerem do budynku A możliwy jest od  od ulic Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sosnowej i Parkingowej. Przed budynkiem usytuowany jest stojak na rowery. 
 
Najbliższa stacja kolejowa (PKP Józefów) znajduje się w odległości 200 metrów od siedziby Urzędu Miasta. Dojście na peron od strony urzędu możliwe jest przez pochylnię, z drugiej strony stacji - przez schodki.
 
Najbliższy przystanek autobusowy (autobusy prywatne MINI Bus i autobusy zastępcze uruchamiane w przypadku zawieszenia kursowania pociągów) znajduje się w odległości 130 m od głównego budynku urzędu. Po drodze nie występują bariery architektoniczne.
 
Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się bezpośrednio przed Urzędem Miasta.
 
Najbliższy postój taksówek znajduje się w przy stacji PKP Józefów, w odległości 200 metrów od siedziby urzędu miasta.