Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
5 stycznia 2018
Informacja dla użytkowników wieczystych - terminy składania wniosków o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej oraz wniosków o zmianę terminu zapłaty

 UWAGA !

Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona )*.

 

Wniosek o zmianę (wnoszenie opłaty w ratach) terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości należy złożyć nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności)** .

Ww. wnioski do pobrania na stronie Urzędu Miasta Józefowa w BIP 

http://jozefow.bip.eur.pl/public/?id=85812

*Art.  74 – ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

1.  Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 i 1386), właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele. Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.

1a.  Dochód miesięczny, o którym mowa w ust. 1, jest obliczany jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna jest wnoszona. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym.

 

 )**

Art. 71 ust 4.  – ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)

     Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.