Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
31 marca 2020
Burmistrz Miasta Józefowa zaprasza kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieżyzamieszkałych na terenie Miasta Józefowa w 2020 roku.

Burmistrz Miasta Józefowa zaprasza kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieżyzamieszkałych na terenie Miasta Józefowa w 2020 roku.

 

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) posiadają doświadczenie w zakresie rodzaju zadania publicznego objętego przedmiotem prac komisji konkursowej;

b) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów biorących udział
w danym konkursie ofert;

c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

d) złożą pisemne zgłoszenie na członka komisji konkursowej według załączonego do zaproszenia formularza.

Szczegóły w załączniku.

 

 1. Informacje ogólne:

 

 1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
  w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (działające na terenie Miasta Józefów), którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej w 2020 roku.
 2. W wyniku zgłoszeń zostaną utworzone listy kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.
 3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

 1. Wymagania stawiane kandydatom.

 

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie[1], którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) posiadają doświadczenie w zakresie rodzaju zadania publicznego objętego przedmiotem prac komisji konkursowej;

b) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów biorących udział
w danym konkursie ofert;

c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

d) złożą pisemne zgłoszenie na członka komisji konkursowej według załączonego do zaproszenia formularza.

 

 W przypadku, gdy:

a) żadna z organizacji nie wskaże kandydata;

b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji;

c) powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów.

 

 

 1. Zadania komisji konkursowej.

 

 1. Opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.
 2. Proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego.
 3. Proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.
 4. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta Józefowa.

 

 

 1. Wybór kandydatów do pracy w komisji konkursowej oraz powołanie komisji konkursowej.

 

W związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieżyzamieszkałych na terenie Miasta Józefowa w 2020 roku Burmistrz Miasta Józefowa powoła skład komisji konkursowej
w formie zarządzenia.

 

 1. Miejsce i termin zgłaszania kandydatów.

 

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej/podmiotu) należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu lub przesłać na adres: Urząd Miasta Józefowa, ul. Wyszyńskiego 1, 05 – 420 Józefów z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie na członka komisji konkursowej
w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r.”
 w terminie do 10 kwietnia 2020 r. (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu).

Druk formularza można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Józefowa - zakładka otwarte konkursy ofert, zapytania ofertowe.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu,
tel. 22 779 00 41.

 

 

 

 

 Z up. Burmistrza Miasta

           Piotr Gąszcz

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do ogłoszenia Burmistrza Miasta Józefowa

z dnia 24 marca 2020 r.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSTAWICIELA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

 

w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieżyzamieszkałych na terenie Miasta Józefowa w 2020 rokurealizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 1. Dane organizacji zgłaszającej kandydata.

 

1. Nazwa organizacji

…………………………………………………………………………………………………

2. Siedziba organizacji

…………………………………………………………………………………………………

3. Status prawny organizacji: forma prawna, numer w rejestrze, data rejestracji

…………………………………………………………………………………………………

4. Nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania

…………………………………………………………………………………………………

5. Adres do korespondencji, telefon, e-mail

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Przedmiot działalności statutowej organizacji.

 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

 

 1. Dane kandydata na członka komisji.

 

1. Nazwisko i imię kandydata

……………………………………………………………………………………………….

2. Adres do korespondencji, telefon, e-mail

……………………………………………………………………………………………….

3. Status kandydata w organizacji

……………………………………………………………………………………………….

 

 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i przetwarzanie danych osobowych.

 

Niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie oraz przetwarzanie moich danych osobowych

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 

          ……………………..                                                              …………………………….

           (miejscowość, data)                                                                       (podpis kandydata)

 

 1. Data i podpis osoby zgłaszającej kandydata, pieczęć organizacji.

 

………………………                                   ……..………………………                           …………………..                         (miejscowość, data)                                                (pieczęć organizacji)                           (podpis zgłaszającego)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  W URZĘDZIE MIASTA JÓZEFOWA

 

Szanowni Państwo,

 

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności ogólne rozporządzenie, zwane dalej RODO, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą należy podać przede wszystkim informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Z uwagi na powyższe Burmistrz Miasta Józefowa informuje Państwa, że:

1.         Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Józefowa ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów,

2.         Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Burmistrz Miasta Józefowa ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów lub e-mail: um@jozefow.pl;

3.         Na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Józefowa został wyznaczony Pan Tomasz Kowalczyk, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta Józefowa ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów lub e-mail: iodo@jozefow.pl;

4.         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

5.         Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie za pomocą systemów informatycznych;

6. Pani/Pana dane nie są profilowane w sposób automatyczny przez Urząd Miasta Józefowa,

7.         Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;

8.         Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

9.         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji i kategorii archiwalnych, określonych w  jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U z 2011 r. nr 14, poz. 67 z późn.  zm.).

10.       Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;

11.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

•           żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

•           żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

•           żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

•           żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

•           wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

•           przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

•           wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem iodo@jozefow.pl lub kontakt pisemny na adres: Urząd Miasta Józefowa ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów;

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Józefowa zaprasza kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta Józefowa w 2020 roku.

 

 

 1. Informacje ogólne:

 

 1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
  w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (działające na terenie Miasta Józefów), którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej w 2020 roku.
 2. W wyniku zgłoszeń zostaną utworzone listy kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.
 3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

 1. Wymagania stawiane kandydatom.

 

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie[1], którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

a) posiadają doświadczenie w zakresie rodzaju zadania publicznego objętego przedmiotem prac komisji konkursowej;

b) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów biorących udział
w danym konkursie ofert;

c) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

d) złożą pisemne zgłoszenie na członka komisji konkursowej według załączonego do zaproszenia formularza.

 

 W przypadku, gdy:

a) żadna z organizacji nie wskaże kandydata;

b) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji;

c) powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów.

 

 

 1. Zadania komisji konkursowej.

 

 1. Opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.
 2. Proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego.
 3. Proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.
 4. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta Józefowa.

 

 

 1. Wybór kandydatów do pracy w komisji konkursowej oraz powołanie komisji konkursowej.

 

W związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieżyzamieszkałych na terenie Miasta Józefowa w 2020 roku Burmistrz Miasta Józefowa powoła skład komisji konkursowej
w formie zarządzenia.

 

 1. Miejsce i termin zgłaszania kandydatów.

 

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej/podmiotu) należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu lub przesłać na adres: Urząd Miasta Józefowa, ul. Wyszyńskiego 1, 05 – 420 Józefów z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie na członka komisji konkursowej
w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r.”
 w terminie do 10 kwietnia 2020 r. (za termin dokonania zgłoszenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu).

Druk formularza można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Józefowa - zakładka otwarte konkursy ofert, zapytania ofertowe.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu,
tel. 22 779 00 41.

 

 

 

 

 Z up. Burmistrza Miasta

           Piotr Gąszcz

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do ogłoszenia Burmistrza Miasta Józefowa

z dnia 24 marca 2020 r.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PRZEDSTAWICIELA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

 

w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieżyzamieszkałych na terenie Miasta Józefowa w 2020 rokurealizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 1. Dane organizacji zgłaszającej kandydata.

 

1. Nazwa organizacji

…………………………………………………………………………………………………

2. Siedziba organizacji

…………………………………………………………………………………………………

3. Status prawny organizacji: forma prawna, numer w rejestrze, data rejestracji

…………………………………………………………………………………………………

4. Nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania

…………………………………………………………………………………………………

5. Adres do korespondencji, telefon, e-mail

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. Przedmiot działalności statutowej organizacji.

 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

 

 1. Dane kandydata na członka komisji.

 

1. Nazwisko i imię kandydata

……………………………………………………………………………………………….

2. Adres do korespondencji, telefon, e-mail

……………………………………………………………………………………………….

3. Status kandydata w organizacji

……………………………………………………………………………………………….

 

 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i przetwarzanie danych osobowych.

 

Niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie oraz przetwarzanie moich danych osobowych

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 

          ……………………..                                                              …………………………….

           (miejscowość, data)                                                                       (podpis kandydata)

 

 1. Data i podpis osoby zgłaszającej kandydata, pieczęć organizacji.

 

………………………                                   ……..………………………                           …………………..                         (miejscowość, data)                                                (pieczęć organizacji)                           (podpis zgłaszającego)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  W URZĘDZIE MIASTA JÓZEFOWA

 

Szanowni Państwo,

 

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności ogólne rozporządzenie, zwane dalej RODO, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą należy podać przede wszystkim informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Z uwagi na powyższe Burmistrz Miasta Józefowa informuje Państwa, że:

1.         Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Józefowa ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów,

2.         Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Burmistrz Miasta Józefowa ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów lub e-mail: um@jozefow.pl;

3.         Na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Józefowa został wyznaczony Pan Tomasz Kowalczyk, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta Józefowa ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów lub e-mail: iodo@jozefow.pl;

4.         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

5.         Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie za pomocą systemów informatycznych;

6. Pani/Pana dane nie są profilowane w sposób automatyczny przez Urząd Miasta Józefowa,

7.         Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;

8.         Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

9.         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji i kategorii archiwalnych, określonych w  jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U z 2011 r. nr 14, poz. 67 z późn.  zm.).

10.       Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;

11.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

•           żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

•           żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

•           żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

•           żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

•           wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

•           przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

•           wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem iodo@jozefow.pl lub kontakt pisemny na adres: Urząd Miasta Józefowa ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów;

 

 


 

 

Pliki do pobrania: