Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
9 października 2020
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Józefowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Józefowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Wyłożenie nastąpi w dniach od 19 października do 20 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa – ul. Kardynała Stefa Wyszyńskiego 1, budynek B, w czasie pracy Urzędu tzn. w poniedziałki w godzinach 9-17 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8-16, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (jozefow.bip.eur.pl).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się 16 listopada 2020 r. (poniedziałek), w Miejskim Ośrodku Kultury, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 o godzinie 17.00 oraz on-line na platformie ZOOM. Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Miasta Józefowa.


Do wykładanych dokumentów można składać uwagi. Odnośnie projektu zmiany Studium uwagi należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Józefowa, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki 9-17 oraz od wtorku do piątku 8-16), korespondencyjnie na adres ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów lub drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy „ePUAP”.

 

Odnośnie procedury środowiskowej wnioski można również składać w formie ustnej do protokołu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 11 grudnia 2020 r.


Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, wskazanie dokumentu, którego dotyczy, przedmiot wniosku, oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy, w treści z dopiskiem „Uwagi do projektu zmiany Studium” i/lub „prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Studium”. Uwagi będą rozpatrywane przez Burmistrza Miasta Józefowa.

 

- Burmistrz Miasta Józefowa
Marek Banaszek

Pliki do pobrania: