Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja V
data: 2 marca 2015
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (46.76 KB)
Nagranie audio z sesji:  Załącznik (60129.56 KB)

                                            Józefów, 27 lutego 2015 roku

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję V sesję Rady Miasta Józefowa.
Sesja odbędzie się 9 marca 2014 r. (poniedziałek) o godzinie 15.00
w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad V sesji Rady Miasta Józefowa.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji.
4. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 22/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2015 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2015-2024
5. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Józefowa na 2015 rok.
6. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
7. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Józefowa.
9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Józefowa.
10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Józefowa.
11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Józefowa.
12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 359/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 29 listopada
2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Józefowa, zmienionej uchwałą Nr 393/VI/2014 Rady
Miasta Józefowa z dnia 9 kwietnia 2014 r.
13. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Józefowie przy
ul. Otwockiej (dz. ew. nr 25 z obr. 30).
14. Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa własności
nieruchomości gruntowej położonej w liniach rozgraniczających drogi gminnej – ul. Piaskowej.
15. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w 2015 r.
16. Uchwała w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Józefowa na 2015 rok.
17. Stanowisko Rady Miasta Józefowa (dotyczące wyrażenia sprzeciwu wobec lokalizacji w centrum
miasta masztu telekomunikacyjnego o wysokości ponad 40 m).
18. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
19. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
20. Wnioski i interpelacje radnych.
21. Wolne wnioski.
22. Zakończenie obrad V sesji Rady Miasta Józefowa.

                                                                            Przewodniczący Rady Miasta Józefowa  

                                                                                        Cezary Łukaszewski