Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XIX
data: 24 marca 2016
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (76.73 KB)
Nagranie audio z sesji:  Załącznik (28295.44 KB)

                              Józefów,  24 marca 2016 r.                                       

                                                                                                                                                                                  

    Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XIX sesję Rady Miasta Józefowa.

     Sesja  odbędzie się  1 kwietnia 2016  roku (piątek) o godzinie 14.00                                      

w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad XIX sesji Rady Miasta Józefowa.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z  obrad XVII i XVIII sesji.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 127/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia     18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2016-       2024.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia    Partnerskiego celem ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” pomiędzy Miastem Józefów a Gminą Halinów, Gminą Karczew, Miastem Otwock, Miastem Sulejówek i Gminą Wiązowna.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie, w obrębach Nr 45 i Nr 59.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie, w liniach rozgraniczających drogi gminnej – ul. Wczasowej (dz. ew. 43/1 w obr. 29).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2016-2025.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Józefowa na lata 2016-2020.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Józefowa na lata 2016-2020.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Józefowa.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
 16. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
 17. Wnioski i interpelacje radnych.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad XIX sesji Rady Miasta Józefowa.

 

                                                                                                     Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

 

                                                                                                                      Cezary Łukaszewski