Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja VI
data: 7 maja 2015
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (69.96 KB)
Józefów, 7 maja 2015 r.
Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie § 27 ust.2 Statutu Miasta Józefowa
zwołuję VI sesję Rady Miasta Józefowa (sesja nadzwyczajna).
Sesja odbędzie się 12 maja 2015 roku (wtorek) o godzinie 16.00
w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad VI sesji Rady Miasta Józefowa (sesja nadzwyczajna).
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Miasta Józefowa.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 22/VII/2015 Rady Miasta Józefowa
z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na
lata 2015-2024
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej
Miasta Józefowa na 2015 rok.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad VI sesji Rady Miasta Józefowa.
Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski
Sesja VII
data: 20 maja 2015
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (39.89 KB)

 

                                                                                                   Józefów, 20 maja 2015 r.       

 

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję VII sesję Rady Miasta Józefowa.

Sesja  odbędzie się 26 maja 2015 roku (wtorek) o godzinie 15.00

w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1

(budynek B).

 

 

Porządek obrad:

 

 

 1. Otwarcie obrad VII sesji Rady Miasta Józefowa.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji.
 4. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta      Józefowa na 2015 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Józefów”.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.                  „ Profilaktyczna opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Józefów.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe za kształcenie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Józefów na 2015 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Oświata Miejska w Józefowie.
 11. Informacja  Przewodniczącego  Rady  Miasta Józefowa.
 12. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
 13. Wnioski i interpelacje radnych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad VII sesji Rady Miasta Józefowa.              

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

 

                                                                                                            Cezary Łukaszewski