Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XXVI
data: 8 listopada 2016
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (58.77 KB)
Nagranie audio z sesji:  Załącznik (36156.94 KB)
Józefów, 7 listopada 2016 r.
 
Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie § 27 ust.2 Statutu Miasta Józefowa
zwołuję XXVI sesję Rady Miasta Józefowa (sesja nadzwyczajna).
Sesja odbędzie się 14 listopada 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 14.00
w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad XXVI sesji Rady Miasta Józefowa (sesja nadzwyczajna).
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 127/VII/2015 Rady Miasta
Józefowa z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Józefowa na lata 2016-2024.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na
2016 rok.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
7. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
8. Wnioski i interpelacje radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Miasta Józefowa.
 
Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski
Sesja XXVII
data: 25 listopada 2016
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (81.61 KB)
Józefów, 24 listopada 2016 r.
 
Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXVII sesję Rady Miasta Józefowa.
Sesja odbędzie się 2 grudnia 2016 roku (piątek) o godzinie 14.00
w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Miasta Józefowa.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji.
4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
6. Uchwała w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowokanalizacyjnych
z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
7. Uchwała w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Świdry Małe.
8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Józefowa na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
9. Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa
własności nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie przy ul. Nadwiślańskiej (dz. ew.
nr 46 i nr 47 w obr. 71).
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
11. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
12.Wnioski i interpelacje radnych.
13.Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Miasta Józefowa.
 
Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski