Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc publikacji:
Sesja XLV sesja
data: 22 lutego 2018
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (145.38 KB)
Nagranie audio z sesji:  Załącznik (20085.05 KB)

                          Józefów, 22 lutego 2018 r.                        

                                                                                                                                   

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XLV sesję Rady Miasta Józefowa.

Sesja odbędzie się 2 marca 2018 r. o godzinie 15:00.

w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad XLV sesji Rady Miasta Józefowa.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji.
 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr  356/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 7 grudnia 2017 r.
  w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
 7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie miasta Józefów, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, polegających na wymianie źródła ciepła.
 8. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 9. Uchwała w sprawie podziału miasta Józefowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 10. Uchwała w sprawie podziału miasta Józefowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 11. Uchwała w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa, położonej w Józefowie przy  ul. Sosnowej.
 12. Uchwała w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa, położonej w Józefowie przy  ul. Wawerskiej.
 13. Uchwała w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa, położonej w Józefowie przy  ul. Jarosławskiej (dz. ew. 89 w obr. 47)
 14. Uchwała w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa, położonej w Józefowie przy  ul. Kwiatowej.
 15. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości położonej w Józefowie przy  ul. Jarosławskiej, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 16. Uchwała w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa, położonej w Józefowie przy  ul. Jarosławskiej.
 17. Uchwała w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa, położonej w Józefowie przy  ul. Zielonej.
 18. Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie w obrębach 49 i 93.
 19. Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie, w liniach rozgraniczających dróg gminnych ul. Sowińskiego i ul. Armii Krajowej.
 20. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dla pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
 21. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie naliczeń, umorzeń, odroczeń przy wieczystym użytkowaniu w 2016 roku.
 22. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie realizacji programów profilaktyki zdrowotnej: „Zwiększenie dostępności świadczeń kardiologicznych osobom powyżej 40 roku życia” oraz „Profilaktyczna opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania”.
 23. Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie wybranej inwestycji drogowej za rok 2016
  – ul. Piaskowa.
 24. Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie planu i realizacji wykupu gruntów w 2017 roku.
 25. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
 26. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
 27. Wnioski i interpelacje radnych.
 28. Wolne wnioski.
 29. Zakończenie obrad XLV sesji Rady Miasta Józefowa.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

 

Cezary Łukaszewski