Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XLVIII
data: 23 października 2014
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (76.21 KB)
Józefów, 22 października 2014 roku
 
Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XLVIII sesję Rady Miasta Józefowa.
Sesja odbędzie się 30 października 2014 r. (czwartek) o godzinie 14.00
w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad XLVIII sesji Rady Miasta Józefowa.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI i XLVII sesji.
4. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 361/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2014-2024.
5. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
6. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
7. Uchwała w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2015.
8. Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od
posiadania psów w 2015 r.
9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w zakresie wojewódzkiej drogi publicznej.
10. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 438/VI/2014 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 września 2014
r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej z zakresu powiatowych dróg publicznych.
11. Uchwała w sprawie zmiany nazwy i położenia skweru.
12. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Granicznej
oraz przy ul. Powstańców Warszawy.
13. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości położonych w Józefowie
celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
14. Uchwała w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od
ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Dworskiej (dz. ew. Nr 79/8
w obr. 55).
15. Uchwała w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa,
położonej w Józefowie przy ul. Spacerowej 10 (dz. ew. 46 obr. 22).
16. Uchwała w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa,
położonej w Józefowie przy ul. Sobieskiego 36 (dz. ew. 67/1 obr. 27).
17. Uchwała w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa,
położonej w Józefowie przy ul. Otwocka 3 (dz. ew. 29/1 obr. 30).
18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej
przechodu i przejazdu oraz odpłatnego przeprowadzenia mediów przez część nieruchomości
gruntowej położonej w Józefowie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego (dz. ew. 83 w obr. 42).
19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości położonych w Józefowie, w
liniach rozgraniczających dróg niezaliczonych do kategorii dróg publicznych.
20. Uchwała w sprawie przyjęcia opracowania „Ocena aktualności studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych obowiązujących na
obszarze Miasta Józefowa”.
21. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
22. Uchwałą w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody.
23. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Józefowie.
24. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
25. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
26. Wnioski i interpelacje radnych.
27. Wolne wnioski.
28. Zakończenie obrad XLVIII sesji Rady Miasta Józefowa.
 
Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa
Marianna Jakubowska