Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XXI
data: 10 czerwca 2016
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (113.06 KB)

 

                                                                                            Józefów,  9 czerwca 2016 r.                            

                                                                                                                                   

   Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXI sesję Rady Miasta Józefowa.

     Sesja  odbędzie się  17 czerwca 2016  roku (piątek) o godzinie 14.00                                      

w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad XXI sesji Rady Miasta Józefowa.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji.
  4. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 127/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2016-2024.
  5. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
  6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Józefowa za 2015 rok.
  7. Uchwała w sprawie  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta  Józefowa za 2015 rok:

a)      stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta,

b)      opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku  Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2015 rok;

c)      głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2015 rok;

d)     głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2015 rok.

8.Uchwała w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczna opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w  środowisku nauczania i wychowania”.

9.Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Józefowem a Województwem Mazowieckim.

10.Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie w liniach rozgraniczających  drogi gminnej – ulicy Wodociągowej (dz. ew. 72/7 w obr. 67).

11.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie.

12.Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 81/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 27.07.2015 r.

13.Uchwała w sprawie wyrażenia opinii, dla pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

14.Uchwała w sprawie wyrażenia opinii, dla pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

15.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.

16.Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.

17.Wnioski i interpelacje radnych.

18.Wolne wnioski.

19.Zakończenie obrad XXI sesji Rady Miasta Józefowa.

.                                                                      

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

                                                                                                                     

                                                                                                                      Cezary Łukaszewski