Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc publikacji:
Sesja XLII
data: 16 listopada 2017
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (35.33 KB)
Nagranie audio z sesji:  Załącznik (33058.13 KB)
Józefów, 16 listopada 2017 r.
Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XLII sesję Rady Miasta Józefowa.
Sesja odbędzie się 24 listopada (piątek) o godzinie 14.00.
w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XLII sesji Rady Miasta Józefowa.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji.
4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
5. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 235/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 grudnia 2016 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2017-2024.
6. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.
7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
8. Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od
posiadania psów na rok 2018.
9. Uchwała w sprawie opłaty targowej na rok 2018.
10. Uchwała w sprawie wzoru informacji i deklaracji w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i
podatku leśnym.
11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
12. Uchwała w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych z
zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1
stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pływalni krytej w
Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie.
14. Uchwała w sprawie programu współpracy Miasta Józefowa z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2018 r.
15. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Miejska w Józefowie.
16. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Miasta Józefowa na lata 2014-2018.
17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Józefowie.
18. Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla Miasta Józefowa za lata 2015-2016.
19. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
20. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
21.Wnioski i interpelacje radnych.
22.Wolne wnioski.
23. Zakończenie obrad XLII sesji Rady Miasta Józefowa.
 
Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski
Sesja XLIII
data: 29 listopada 2017
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (31.93 KB)
Józefów, 29 listopada 2017 r.
Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XLIII sesję Rady Miasta Józefowa.
Sesja odbędzie się 7 grudnia (czwartek) o godzinie 15.00.
w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XLIII sesji Rady Miasta Józefowa.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Józefowa na 2018 rok:
a. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c. odczytanie opinii Komisji Budżetowo-Gospodarczej,
d. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
e. głosowanie.
5. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2018-2025.
6. Uchwała w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego na finansowanie
planowanego deficytu.
7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu w 2018 r.
8. Uchwała w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla
Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie na rok 2018.
9. Uchwała w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
11. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
12.Wnioski i interpelacje radnych.
13.Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad XLIII sesji Rady Miasta Józefowa.
 
Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski