Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XXXVI
data: 14 czerwca 2017
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (86.25 KB)
Józefów, 14 czerwca 2017 r.
Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXXVI sesję Rady Miasta Józefowa.
Sesja odbędzie się 22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godzinie 15.00.
w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad XXXVI sesji Rady Miasta Józefowa.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV sesji.
4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem
Józefów a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja
gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
5. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 235/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 grudnia
2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2017-2024.
6. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
7. Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Józefowa.
8. Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Józefowa do udzielenia odpowiedzi
na skargę.
9. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 352/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 września 2010
r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Miasta Józefowa.
10. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Józefowa.
11. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli dot. poniesionych nakładów przez ICSiR,
związanych z utrzymaniem miejskich terenów sportowo – rekreacyjnych przy ul. Dolnej 19
w 2016 roku.
12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
13. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
14.Wnioski i interpelacje radnych.
15.Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad XXXVI sesji Rady Miasta Józefowa.
 
Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski