Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XVII
data: 20 stycznia 2016
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (66.65 KB)
Nagranie audio z sesji:  Załącznik (43102.69 KB)

Józefów, 19 stycznia 2016 r.                                       

                                                                                                                                                                                  

    Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XVII sesję Rady Miasta Józefowa.

     Sesja  odbędzie się 27 stycznia 2016  roku (środa) o godzinie 14.00                                      

w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad XVII sesji Rady Miasta Józefowa.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  obrad XVI sesji.
 4. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 127/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2016-2024.
 5. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
 6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu w 2016 r.
 7. Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Józefowa do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Integracja i rozwój gospodarko wodno-ściekowej w Józefowie” oraz do akceptacji założonych w nich planów taryfowych w okresie realizacji i trwałości projektu, wraz z ewentualną, wieloletnią prognozą dopłat do taryf.
 8. Uchwała w sprawie przejęcia od Zarządu Powiatu Otwockiego zadania zarządzania częścią dróg powiatowych nr 2765W, 2767W, 2768W i 2769W na terenie miasta Józefów.
 9. Uchwała w sprawie przejęcia od Zarządu Województwa Mazowieckiego zadania zarządzania częścią dróg wojewódzkich nr 801 i nr 721 na terenie miasta Józefów.
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa”
 11. Uchwała w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. "Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia"
 12. Uchwała w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Józefów"
 13. Uchwała w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. "Opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym z terenu Miasta Józefowa".
 14. Uchwała w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe za kształcenie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Józefów na 2016 rok.
 15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
 16. Uchwała w sprawie wprowadzenia etapów realizacji uchwały Nr 62/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 17. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górki A”.
 18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.
 19. Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości gminy Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie w liniach rozgraniczających dróg gminnych – ulicy Sowińskiego i ulicy Wiosennej.
 20. Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości gminy Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie w liniach rozgraniczających  drogi gminnej – ulica bez nazwy.
 21. Uchwała w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Józefowa na 2016 rok.
 22. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w 2016 r.                                                                         
 23. Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Józefowa na 2016 rok.
 24. Sprawozdania z pracy komisji Rady Miasta Józefowa w 2015 roku.
 25. Plany pracy Komisji Rady Miasta Józefowa na 2016 rok.
 26. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji wybranych zadań z udziałem środków unijnych.
 27. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
 28. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
 29. Wnioski i interpelacje radnych.
 30. Wolne wnioski.
 31. Zakończenie obrad XVII sesji Rady Miasta Józefowa.

 

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

 

                                                                                                                 Cezary Łukaszewski