Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XXVIII
data: 9 grudnia 2016
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (60.58 KB)
Nagranie audio z sesji:  Załącznik (21593.25 KB)
Józefów, 8 grudnia 2016 r.
 
Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXVIII sesję Rady Miasta Józefowa.
Sesja odbędzie się 16 grudnia 2016 roku (piątek) o godzinie 14.00
w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad XXVIII sesji Rady Miasta Józefowa.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji.
4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
5. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Józefowa na lata 2016-2023.
6. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2017-2024.
7. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok:
  1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3) odczytanie opinii Komisji Budżetowo-Gospodarczej,
  4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  5) głosowanie.
8. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu w 2017 r.
9. Uchwała w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla
Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie na rok 2017.
10. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów oraz innych form wychowania przedszkolnego.
11. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez
osoby prawne i fizyczne.
12. Uchwała w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły
wyższe za kształcenie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie
przyznawane w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Józefów na 2017 rok.
13. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
14. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
15.Wnioski i interpelacje radnych.
16.Wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Miasta Józefowa.
                    Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Cezary Łukaszewski