Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XLV
data: 17 lipca 2014
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (42.27 KB)
Nagranie audio z sesji:  Załącznik (35641.69 KB)

                                                                                         Józefów, 17 lipca 2014 r.                                                                                                                                                                 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XLV sesję Rady Miasta Józefowa.

Sesja  odbędzie się 25 lipca 2014  roku (piątek) o godzinie 14.00

w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).

 

Porządek obrad:

 

 

 1. Otwarcie obrad XLV sesji Rady Miasta Józefowa.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji.
 4. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 361/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2014-2024.
 5. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
 6. Uchwała w sprawie zmiany w zasadach i trybie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych Gminy Józefów.
 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa pn. „Etap III b”
 8. Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Józefowa do udzielenia odpowiedzi na skargę Przemysława Zalasińskiego na uchwałę nr 292/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia   24 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, obejmującego teren ograniczony ulicami: Piłsudskiego, Polną, 3 Maja i Rozkoszną.
 9. Uchwała w sprawie uchwalenia profilaktycznego programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Józefów”
 10. Uchwała w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego pn. „Profilaktyczna opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania na 2014 rok”.
 11. Uchwała w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na terenie miasta Józefowa.
 12. Uchwała w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Józefowa.
 13. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa położonej w Józefowie  przy ul. Liściastej 8 (dz. ew. 34/2 obr. 22).
 14. Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie w liniach rozgraniczających drogi gminnej – ul. Jagodowej.
 15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej Marcie Karolak.
 16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej Edycie i Pawłowi małż. Karolak.
 17. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli umów cywilnoprawnych zawartych przez Urząd Miasta w 2013 roku.
 18. Informacja  Przewodniczącego  Rady  Miasta Józefowa. 
 19. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie. 
 20. Wnioski i interpelacje radnych.
 21. Wolne wnioski. 
 22. Zakończenie obrad XLV sesji Rady Miasta Józefowa. 
 23.  

                                                                                                         

                                                                                              Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

 

                                                                                                             Marianna Jakubowska