Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XV
data: 20 listopada 2015
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (61.55 KB)

                                                                                   Józefów, 19 listopada 2015 r.                                       

                                                                                                                                                                                            Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XV sesję Rady Miasta Józefowa.

                  Sesja  odbędzie się 27 listopada 2015  roku (piątek) o godzinie 14.00                                      

w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).

 

                                                              Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad XV sesji Rady Miasta Józefowa.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  obrad XIV sesji.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Józefowa.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie miasta Józefowa.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Miasta Józefowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa”
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Józefowa na lata 2015-2030”.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 156/VI/2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.                                                                       
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
 16. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
 17. Wnioski i interpelacje radnych.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad XV sesji Rady Miasta Józefowa.

                                                                                                Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

                                                                                                                 Cezary Łukaszewski