Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XLVI
data: 11 września 2014
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (77.99 KB)
Nagranie audio z sesji:  Załącznik (39963.94 KB)

                               Józefów, 11 września 2014 roku

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XLVI sesję Rady Miasta Józefowa.
Sesja odbędzie się 19 września 2014 r. (piątek) o godzinie 14.00
w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad XLVI sesji Rady Miasta Józefowa.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLV sesji.
4. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 361/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 18 grudnia 2013
r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2014-2024.
5. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
6. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
7. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 217/IV/2004 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 lipca 2004 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Józefowa obejmującego tereny Etapu IIIb wraz z terenem
rozszerzonej strefy ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu przy ul. Ejsmonda oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Józefowa Etap IIIa przy ul. Rybackiej.
8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Józefowa pn. „Etap III B-1”
9. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w
Józefowie przy ul. Wawerskiej (proj. dz. ew. 26/4 obr. 82)
10. Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Miasta Józefowa na lata 2014 – 2018.
11. Uchwała w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Miasta
Józefów”.
12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Józefowa, informacja o przebiegu
wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r. oraz informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej.
13. Protokół zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z analizy kosztów związanych a
przygotowaniem terenu pod budowę galerii handlowej w centrum miasta.
14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
15. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
16. Wnioski i interpelacje radnych.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad XLVI sesji Rady Miasta Józefowa.
 
Przewodniczący Rady Miasta 
 
Marianna Jakubowska 
 
                                      

 

Sesja XLVII
data: 19 września 2014
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (38.03 KB)

Józefów, 26 września 2014 r.
 
Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Miasta Józefowa,
zwołuję XLVII sesję Rady Miasta Józefowa (sesja nadzwyczajna).
Sesja odbędzie się 30 września 2014 roku (wtorek) o godzinie 14.00
w sali obrad Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).


Porządek obrad:
 

1. Otwarcie obrad XLVII sesji Rady Miasta Józefowa (sesja nadzwyczajna).
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej z zakresu powiatowych
dróg publicznych.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 361/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z
dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata
2014-2024.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014
rok.
6. Wnioski i interpelacje radnych.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad XLVII sesji Rady Miasta Józefowa.
 
 Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
 Marianna Jakubowska