Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja XXX
data: 17 lutego 2017
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (113.55 KB)

                          Józefów,  16 lutego 2017 r.                          

                                                                                                                                   

                     Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXX sesję Rady Miasta Józefowa.

                     Sesja  odbędzie się  24 lutego 2017  roku (piątek) o godzinie  14.00                              

w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXX sesji Rady Miasta Józefowa.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr 235/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2017-2024.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie drzew z terenu Miasta Józefowa.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłączenia naliczania opłat za usuwanie drzew lub krzewów.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa dla terenu zawierającego się w kwartale ulic Wyszyńskiego, Parkowa, Sosnowa, Świderska.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Józefowa na lata 2016-2023.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w 2017 r.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 50 roku życia".
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Józefów”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Józefowa, położonej w Józefowie przy ul Kard. Wyszyńskiego (w obr. 42 dz. ew. nr 59/20).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na części nieruchomości położonej w Józefowie  przy ul. Wawerskiej (dz. ew. nr 32/2 w obr. 43).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie przy ul. Drogowców 20, w obr. 78
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia części uchwały Nr 164/VI/2012 Rady Miasta Józefowa  z dnia 11 maja 2012 r.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
 18. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
 19. Wnioski i interpelacje radnych.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Miasta Józefowa.

 

                                                                     

                                                                                                Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

                                                                                                                     Cezary Łukaszewski