Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc:
Sesja IV
data: 15 stycznia 2015
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (44.02 KB)
Nagranie audio z sesji:  Załącznik (47199.38 KB)

            Józefów,  15 stycznia 2015 r.                                               

                                                                                                               

                         

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję IV sesję Rady Miasta Józefowa.

Sesja  odbędzie się 23 stycznia 2015  roku (piątek) o godzinie 14.00 w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad IV sesji Rady Miasta Józefowa.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji.

4. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2015-2024.

5. Uchwała budżetowa Miasta Józefowa na 2015 rok:

1)      odczytanie projektu uchwały budżetowej,

2)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

3)      odczytanie opinii Komisji Budżetowo-Gospodarczej,

4)      dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

5)      głosowanie autopoprawek,

6)      głosowanie uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami.

6.  Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu.

7. Uchwała w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie na rok 2015.

8. Uchwała w sprawie dopłat dla grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

9. Uchwała w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego w zakresie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Józefowa z grupy szczególnego ryzyka (osób od 60 roku życia).

10. Uchwała w sprawie uchwalenia programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Zwiększenie dostępności do świadczeń kardiologicznych osobom powyżej 50 roku życia”.

11. Uchwała w sprawie uchwalenia programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Zwiększenie dostępności do świadczeń okulistycznych osobom powyżej 50 roku życia”.

12. Uchwała w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczna opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania”.

13. Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych z obszaru Miasta Józefowa, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

14. Uchwała w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie.

15. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Józefowie.

16. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału 24/96 części w nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Matejki 48 (dz. ew. nr 26 z obr. 40).

17. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. 3 Maja (dz. ew. nr 16/1 i nr 18/1 z obr. 36).

18. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta Józefowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.   

19. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia  składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Józefowa.

20. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia  składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Miasta Józefowa.

21.Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Józefowa na 2015 rok.

22. Plany pracy komisji Rady Miasta Józefowa.

23.Informacja  Przewodniczącego  Rady  Miasta Józefowa.

24. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.

25. Wnioski i interpelacje radnych.

26. Wolne wnioski.

27.Zakończenie obrad IV sesji Rady Miasta Józefowa.                                  

 

 

                                                                                                                                                        

                                                                                              Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

 

                                                                                                          Cezary Łukaszewski