Terminy płatności i wpłaty

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Terminy ustawowe płatności podatków i opłat lokalnych przez osoby fizyczne:

  • od nieruchomości, rolnego, leśnego w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,
  • od środków transportowych w 2 ratach: do 15 lutego i 15 września,
  • opłaty od posiadania psów jednorazowo: do 31 marca oraz w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających pobór opłaty,
  • opłaty targowej: w dniu dokonania sprzedaży.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w terminie do 31 stycznia roku podatkowego składają organowi podatkowemu deklaracje na podatek: od nieruchomości lub rolny lub leśny (w zależności od posiadania przedmiotu opodatkowania) i podatki lokalne opłacają w miesięcznych ratach: - za styczeń - w terminie do 31 stycznia, za pozostałe miesiące - do każdego 15 dnia miesiąca.

Wpłaty podatków

Podatki lokalne można wpłacać - nie ponosząc dodatkowych opłat w kasie znajdującej się na parterze budynku A Urzędu Miasta, po uprzednim pobraniu kwitu wpłaty wystawionego przez Biuro Obsługi Klienta. 

 

Burmistrz Miasta Józefowa informuje, że od 1 stycznia 2017 roku miasto Józefów wprowadziło indywidualne konta bankowe dla:

  • podatku od nieruchomości,
  • podatku rolnego,
  • podatku leśnego,
  • łącznego zobowiązania pieniężnego,
  • podatku od środków transportowych.

 

Nowe numery kont wirtualnych pojawią się na decyzjach podatkowych (nakazach płatniczych) na rok 2017.

 

W przypadku regulowania kilku należności w stosunku do Gminy należy pamiętać, iż do każdego zobowiązania przypisany będzie niepowtarzalny, oddzielny numer rachunku bankowego np.: inny numer rachunku za gospodarowanie odpadami komunalnymi, inny za podatek od nieruchomości, inny za podatek od środków transportowych.

 

UWAGA! Numery kont, na które dokonywane są wpłaty za wywóz odpadów komunalnych pozostają bez zmian.