Terminy płatności i wpłaty

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Terminy ustawowe płatności podatków i opłat lokalnych przez osoby fizyczne:

  • od nieruchomości, rolnego, leśnego w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada,
  • od środków transportowych w 2 ratach: do 15 lutego i 15 września,
  • opłaty od posiadania psów jednorazowo: do 31 marca oraz w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających pobór opłaty,
  • opłaty targowej: w dniu dokonania sprzedaży.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w terminie do 31 stycznia roku podatkowego składają organowi podatkowemu deklaracje na podatek: od nieruchomości lub rolny lub leśny (w zależności od posiadania przedmiotu opodatkowania) i podatki lokalne opłacają w miesięcznych ratach: - za styczeń - w terminie do 31 stycznia, za pozostałe miesiące - do każdego 15 dnia miesiąca.

Wpłaty podatków

Podatki lokalne można wpłacać - nie ponosząc dodatkowych opłat w kasie znajdującej się na parterze budynku A Urzędu Miasta, po uprzednim pobraniu kwitu wpłaty wystawionego przez Biuro Obsługi Klienta. Wpłaty podatkowe mogą być również dokonywane na rachunek Urzędu Miasta Józefowa: 26 8023 0009 2001 0000 0127 0001.