Opłata od posiadania psów

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Wszyscy posiadacze psów zobowiązani są do zapłaty opłaty od ich posiadania. W 2017 roku stawka opłaty wynosi 42,00 zł od jednego psa, oraz 26,00 złotych za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

  • członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności,
  • osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa,
  • osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa,
  • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.